Kommunrevision

Revisorerna granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, all verksamhet och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala företagen.

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma

  • att kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
  • att kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Köpings kommuns årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande
  • att den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Kommunens revisorer

Göran Nilsson S
Per Carlesson S
Vakant M
Lennart Engman V
Eva Leonardsson L
Hans Andersson C, sammankallande
Börje Lindström SD, vice sammankallande

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer är

KPMG Örebro, Box 174, 701 43 Örebro

Kontaktperson:
Karin Helin Lindkvist
tel: 019-16 88 50
mobil: 070-245 60 30
e-post: karin.helin-lindkvist@kpmg.se

 

Granskningsrapporter 2018

Granskningsrapporter 2017

Granskningsrapporter 2016

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se