Kvalitetsarbete i Kolsva Kommundel

Logga kvalié- och miljö

Kolsva kommundels verksamheter är kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001 och 14001.

Varje verksamhet har en kvalitetsgrupp.
Kvalitetsledningssystemet har byggts av arbetslagen utifrån verksamhetens processer och rutiner. Alla medarbetare är delaktiga i utvecklingsarbetet genom att representanter från alla arbetslagen finns med i kvalitetsgruppen. Alla nya rutiner går på remiss till arbetslagen som får säga sin åsikt innan en ny rutin beslutas. Kvalitetsgrupperna har möte en gång i månaden och som grund för arbetet används ISO-standard, vilken ger struktur i hela kvalitetsprocessen.

Kvalitetsgruppen ansvarar för att den egna verksamhetens befintliga rutiner hålls uppdaterade.

Internrevisorerna är åtta till antalet med representanter från förskoleverksamhet, skola och äldreomsorg. Verksamheterna revideras kontinuerligt utifrån ett revisionsprogram, resultaten redovisas för cheferna. Eventuella avvikelser behandlas sedan i respektive kvalitetsgrupp samt redovisas till ledningens genomgång.

Extern revision sker en gång per år. Revisorn följer upp och granskar kvalitetsledningssystemets funktion.

Verksamhetens resultat följs upp och utvärderas genom olika metoder som intervjuer, enkäter, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar. Sammanställningar görs av allt material som sedan analyseras och utvärderas av cheferna vid Ledningens genomgång.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se