Krisberedskap

Kommunen har ett ansvar för hela kommunen vid en kris och beredskap för allvarliga händelser och extraordinära händelser finns. I lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting regleras kommunens ansvar vid sådana händelser.

Kommun har planer för hur samhällsviktiga verksamheter ska bedrivas vid en kris. De verksamheter som kommunen har planer för är bland annat krisledning, kommunikation och hälso-och sjukvård.

Krisledningsnämnden är högst ansvarig i kommunen vid en extraordinär händelse. Även vid mindre allvarliga händelser har kommunen ett ansvar som oftast kan hanteras av ordinarie verksamheter.

Extraordinär händelse

"Extraordinär händelse" är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek, och större olyckor kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som störs. På samma sätt är det med elavbrott, framförallt under den kalla årstiden

Organisation

Krishanteringsorganisationen består av krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och stödfunktioner så som krisstöd samt informationsgrupp. Övriga verksamheter som initialt inte ingår i krishanteringsorganisationen kan kallas in beroende av vad som hänt eller förväntas hända. För regional samverkan finns U-Sam som samord­nas via Länsstyrelsen i Västmanland. Kommunen har även avtal med Frivilliga resursgruppen som kan förstärka kommunen vid behov.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se