Miljöarbete

Köpings kommun är en av Sveriges första kommuner med ett certifierat miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Mycket arbete, investeringar och ett stort miljöengagemang ligger bakom utmärkelsen.

Miljöledningssystemet är ledningens verktyg för planering,
genomförande och uppföljning. Systemet säkerställer att vi når våra mål, att våra resurser används effektivt och ger oss förutsättningar att ständig utveckla våra verksamheter.

Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 14001: 2015 och ska säkerställa att Köpings kommun arbetar mot ständiga förbättringar inom den geografiska avgränsningen. Miljöledningssystemet omfattar kommunens samtliga sex förvaltningar och de kommunägda bolagen, Köpings Bostads AB med dotterbolag.

Köpings kommun har en viktig roll i miljöarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, avfallsplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för  utbildning, vid rådgivning samt vid kommunala upphandlingar.

Som en röd tråd från politikerna i kommunfullmäktige till
medarbetarna, styr målen och anger inriktningen i kommunens verksamheter. Kommunens alla verksamheter arbetar utifrån de nio gemensamma målen och de nationella miljökvalitetsmålen vilket medför att alla perspektiven säkerställs i planering och uppföljning. Varje förvaltning har sin egen verksamhetsplan där
mål, nyckeltal och handlingsplaner anges.

Kommunens mål och bindande krav ska säkerställa att
verksamheterna levererar tjänster utifrån intressenternas krav och
förväntningar. Tillsammans med bindande krav ska vi leverera tjänster av hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bakgrund

År 2000 beslutade kommunfullmäktige att man skulle införa ett miljöledningssystem i kommunens organisation. På allvar drog arbetet igång 2006 då miljöledningssystemet började byggas.

Införandet av systemet har tillsammans med olika miljöutbildningar gett en ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna och ett ökat intresse för hur den egna verksamheten påverkar miljön.

De första förvaltningarna certifierades 2010 och från 2012 ingår de sex förvaltningarna och Köpings Bostads AB i certifikatet.

I organisationen finns cirka 200 personer som förutom cheferna är de som driver på miljöarbetet. Varje förvaltning har en miljösamordnare, internrevisorer och miljöombud är utsedda på de stora förvaltningarna. Alla fastanställda ska genomföra den webbaserade miljöutbildning, miljökörkortet.

Investeringar spar pengar och miljö

Under åren har kommunen också gjort flera miljöinvesteringar. Den väl utbyggda fjärrvärmen med spillvärme och förnybara energikällor bidrar till ett bättre klimat genom en fossilfri energianvändning. I kommunens fastigheter görs energieffektiviseringar. Byte av belysning, övergång till miljövänligt bränsle, och styr- och reglerutrustning för uppvärmning ger både miljö och ekonomiska vinster.

Ständiga förbättringar krävs

En förbättrad miljö är också ett av kommunfullmäktiges mål för 2013-2019. Miljöledningssystemet är byggt och godkänt och kommunen har en plattform för de ständiga miljöförbättringar som krävs för att få behålla miljöcertifikatet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se