Köpings hamn utvecklas

Båten Coral vid kajen i Köpings hamn

Hamnen i Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

2015 antog kommunstyrelsen i Köping en utvecklingsplan av Västerås hamn. Köping och Västerås har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Köping och Västerså och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Köping och Västerås når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Förberedande arbeten och investeringar

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under 2020. Första fasen av Hamnprojektet i Köping och Västerås, beräknas också vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Köping och Västerås.

Aktuella händelser i hamnprojektet från Västmanlands television den 8 januari 2019

I Köpings hamn är det nu full aktivitet med hamnprojektet. Renoveringen av inre långkajen med pålningsarbeten vid kajkanten är i full gång. Detta så att kajen klarar av ett ökat djup på 8 meter efter muddringen. Byggnation av magasin 19 har pågått och under senvintern restes stommar och takstolar på det 6336 kvm stora magasinet. Muddringen av hamninloppet kommer att starta 2021 och i reportaget nedan berättar tekniska chefen Christer Norling om hamnutvecklingen och Mälarprojektet.

Hjulstabron

Trafikverket arbetar vidare med planen för Hjulstabron fast projektet inte har finansiering i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. I projektet har man tagit fram en visualiseringsfilm för den nya Hjulstabron. Visualiseringsfilmen växlar mellan nuvarande bro och den tänkta nya Hjulstabron. Se visualiseringsfilmen nedan.

Syftet med att bygga en ny Hjulstabro är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna. Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år. Trafikverket fortsätter därför under de närmaste åren med att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.

Du kan läsa mer om projektet för Hjulstabron och väg 55 på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertälje sluss och bättre framkomlighet i farlederna

För att genomföra projektet krävs även omfattande arbeten i Södertälje sluss och kanal samt muddring av farlederna för att förbättra framkomligheten i Mälaren. Du kan också läsa mer på Sjöfartsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan finns en kort film från Sjöfartsverket om hur ombyggnationen av Södertälje sluss ska gå till.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se