Medborgarundersökning

MFP Bildtext

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun.

Ett urval av 1200 Köpingsbor i åldern 18-84 år gavs möjlighet att ge sin bild av Köpings kommun. Totalt deltog 131 kommuner i undersökningen. Undersökningen ställer frågor inom tre områden;

  1. om kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI),
  2. om kommuninvånarnas bild av kommunens olika verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index (NMI),
  3. om kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter, Nöjd-Inflytande-Index (NII),

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betyg, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betyg under 40 kan betraktas som "icke godkända".

Resultatet från de tre områdena är tänkta att ge en helhetsbild, och är ett verktyg för kommunens politiker och tjänstemän i att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

36 procent av de som fick enkäten valde att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen är låg och resultatet kan därför ge en viss förståelse för hur du som kommuninvånare ser på Köpings kommun. Resultatet kommer att kompletteras med resultat från andra forum där du som kommuninvånare ges möjlighet att dela med dig av dina synpunkter.

Köping som en plats att bo och leva på

37 procent av medborgarna i Köpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det kommersiella utbudet, arbetsmöjligheter, kommunikationer och utbildningsmöjligheter lyfts som styrkor i kommunen medan bostäder och trygghet är områden som enligt undersökningen behöver utvecklas.

Köpings kommunala verksamheter

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer kommunens olika verksamheter blev 55. Kulturen, förskolan, gymnasieskolan och räddningstjänsten är verksamheter som bedöms högst av kommuninvånarna medan områden som gator och vägar, äldreomsorg, miljöarbete, grundskolan samt idrotts- och motionsanläggningar bedöms behöva utvecklas.

Möjlighet till inflytande på kommunala beslut och i kommunala verksamheter

Resultatet visar att informationen från och om Köpings kommun bedöms vara god och möjligheterna att komma i kontakt med kommunen lika så. Områden som handlar om förtroende och möjlighet att påverka, bedöms däremot vara i behov av utveckling.

Sammanfattning och kommentarer

Resultatet från 2017 års medborgarundersökning ligger i nivå med genomsnittet för alla deltagande kommuner och i nivå med resultatet för 2016. Hösten 2018 kommer undersökningen att genomföras igen, och förhoppningen är att svarsfrekvensen då ska vara högre. I samband med 2018 års undersökning kommer Köpings kommun även att redovisa vilka åtgärder, planerade och vidtagna, inom de utvecklingsområden som resultatet från 2017 pekar på.

Länkar

Medborgarundersökning - Rapport Köpings kommunPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se