Kommunens mål 2020-2027

Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och demokratin. Vår ambition till 2027 är att vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.

Målområde 1: När vi säger 'tillsammans' menar vi det

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit

Hos oss är du alltid välkommen. Vi tycker att mångfald berikar. Alla behövs för att med sina unika kvalitéer bidra till vår utveckling.

Vi är en öppen, jämställd och solidarisk kommun där alla tar ansvar för en bra integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare ska känna sig inkluderade i alla delar i samhället. På så sätt arbetar vi också tillsammans för en jämlik och jämställd folkhälsa.

Genom delaktighet ökar vi förtroendet för kommunen. Hos oss har kommunens invånare inflytande och deras åsikter är högt värderade och tas tillvara. Kommunens aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Dialog och offensiv kommunikation är viktiga redskap för kunskapsutbyte och förståelse och används aktivt i alla verksamheter.

Mål

  • Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället
  • Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa

Målområde 2: Vi växer med ansvar

Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet

Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar.

Vi skapar attraktiva, trygga och inspirerande boendemiljöer där våra invånare trivs och mår bra. Där det finns förutsättningar för en meningsfull fritid och där den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet. När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Här utvecklas hela kommunen tillsammans.

Hos oss tar alla verksamheter ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. I vår stadsutveckling tar vi hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel.

Mål

  • Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för
    en trygg och attraktiv livsmiljö
  • Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Målområde 3: Det vi erbjuder lockar

Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa, och där kompetens både finns och skapas

För att säkerställa Köpings kommun som attraktivt för näringslivet, och som en levande stad, arbetar vi för att ständigt förbättra företagsklimatet.

Barn behöver vårdnadshavare som är delaktiga i samhällslivet. Ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv skapar sysselsättning som i sin tur ger självständighet, trygghet och goda förebilder. För ungdomar och unga vuxna är möjligheten att se vägar till ett självständigt liv en viktig motvikt till negativa influenser och ett pressande samhällsklimat.

Företag väljer Köpings kommun som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande eftersom Köping är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Våra insatser för att gynna företagsklimatet sker genom tillitsfull samverkan, och har fokus på praktiska åtgärder.

Genom tätt samarbete med näringslivet hjälper vi till att ta fram den kompetens och infrastruktur som framtiden efterfrågar.

Mål

  • Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning

Förvaltningars mål

Vår styrmodell ger möjlighet att inom förvaltningens grunduppdrag välja att prioritera ett eller flera områden. De prioriterade områdena väljs utifrån en analys av verksamheten där områden som är särskilt viktiga för att uppnå en god kvalitet gentemot invånarna identifieras. Vissa förvaltningar har utifrån detta gjort egna målprogram.

Vård- och omsorgsnämndens målprogram Pdf, 3 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: