Muddring i Mälaren

I Mälarprojektet ingår muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås. Muddringen av hamninloppet i Köping påbörjades 1 augusti 2021 och beräknas vara klart 30 september 2022.

Arbetets omfattning

  • Muddring i Köpingsviken från Runnskär till småbåtshamnen
  • Förstärkningsåtgärder, till exempel spontning
  • Omhändertagande av förorenade muddermassor
  • Användande av muddermassor för att anlägga industriytor
  • Ställa i ordning kaj för tillfällig hamnverksamhet

Muddringen ska underlätta och göra sjöfarten säkrare

Muddringen är en del av utbyggnaden av Mälarfarleden och syftar till att:

  • Utveckla sjöfarten så att större fartyg kan angöra hamnarna i Västerås och Köping.
  • Öka sjösäkerhet genom att minska risken för grundstötningar och kollisioner
  • Öka kapacitet genom att tillåta fartyg med betydligt högre lastkapacitet.

I arbetet ingår muddring från Södertälje kanal till Köpings hamn. Muddringsarbetet har nu nått Galten och de inre delarna av Mälaren.

Tidplan för muddringen i farleden

Muddringen i vårt område påbörjades den 1 augusti 2021 och pågick fram till isläggningen av Mälaren (Galten) i november. Arbetet med muddringen kommer påbörjas igen hösten 2022 och beräknas vara klart 30 september 2022.

Kortsiktiga konsekvenser

Muddringen kan bidra till lokal grumling vid muddrings- och dumpningsområdena. Grumlingen kommer att kontrolleras löpande under arbetet.

Ansvarsområden

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärderna fram till hamngränsen i Västerås respektive Köping. Köpings kommun ansvarar för åtgärderna inom Köpings hamn.

Tre samråd har genomförts

Ett samråd genomfördes under sommaren och hösten 2013. Under projektets gång framkom ytterligare verksamheter som ledde till att ett kompletterande samråd genomfördes under januari 2015. Du kan ta del av handlingarna längst ned på sidan.

Illustrationer över ytan

Det kompletterande samrådet omfattade användandet av muddermassor och en kaj för tillfällig hamnverksamhet. Då framkom också önskemål om tydligare illustrationer om hur den planerade anläggningsytan kan komma att se ut och påverka landskapsbilden. Projektet tog fram dessa illustrationer, och allmänheten har haft möjlighet att komma med synpunkter på dem fram till den 24 april 2015. Illustrationerna och förklaringar till bilderna finns i dokumentet ”Illustration av anläggningsyta".

En ny detaljplan har tagits fram

En ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att placera muddermassor. Detaljplanen heter PL 367 Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: