Varför vill EU och Sverige öka sjöfartens andel av godstransporterna?

Vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningen och transporterna ökar. När godstransporterna i sjöfarten ökar avlastas trafiksystemen och klimatutsläppen minskar.

Till sidans topp

Varför är hamnarna i Köping och Västerås så viktiga?

Mälaren är en av Europas inre vattenvägar och har en huvudroll när Sverige ökar godstransporterna via sjöfarten. Syftet med satsningen är att minska trängsel på vägar och järnvägar och att minska klimatutsläpp. För att klara större godsfartyg samt för att öka säkerheten i Mälaren behöver hamnarna i Köping och Västerås rustas och utvecklas tillsammans med farleden och Södertäljes sluss och kanal – det är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin.

Till sidans topp

Vad behöver göras i hamnarna?

För att kunna öka godstransporterna i Mälaren behöver fler och större fartyg kunna färdas där och för att det ska gå behöver flera satsningar genomföras. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden i Mälaren muddras och blir djupare för att större fartyg ska få plats. I Köping och Västerås förstärks kajerna, hamnbassängerna blir större och djupare och kopplingarna mot landinfrastrukturen förbättras.

Till sidans topp

På vilket sätt är sjöfarten klimatsmart?

Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg eller 500 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur. Sjöfarten släpper ut minst koldioxid per tonkilometer. Med mer gods som transporteras med sjöfarten minskar klimatutsläpp och trängsel på vägar och järnvägar. Vattenvägen finns redan där. Det krävs få investeringar för att öka transportmöjligheterna – lösningen finns redan nu.

Till sidans topp

Kommer hamnsatsningarna skapa nya arbetstillfällen?

Ja, på flera sätt. Många kommer att arbeta med att rusta upp och utveckla hamnarna i Köping och Västerås under flera år. När det är gjort kan godstransporterna öka, vilket också gör att antalet personer som arbetar i hamnarna kan öka. Dessutom kan nya företag som arbetar med lager och logistik etableras i hamnarnas närområde och i regionen. När mer gods transporteras i sjöfarten förbättras pendlingssituationen i Mälardalen – vilket gör det enklare att bo och arbeta i Köping och Västerås och i de andra städerna runtomkring – du kan helt enkelt bo och arbeta där du vill!

Till sidans topp

Hur mycket kostar projektet och hur finansieras det?

Det här är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. För Köpings hamn är ligger investeringen på cirka 600 miljoner kronor för hela projektet, fördelade över flera år.

Till sidans topp

Hur ser näringslivet på satsningarna i hamnarna?

Väldigt positivt. Näringslivet drabbas idag av problemen med förseningar på grund av trängseln på vägar och järnvägar och alla vill minska klimatutsläppen. Många företag som inte skickat gods via hamnarna i Köping och Västerås provar nu på det. De upptäcker att det går snabbare, är pålitligare och bättre för miljön – utan att det kostar mer. För näringslivet är det viktigt att godstransporterna är förutsägbara och trygga och att deras personal kan komma till och från arbetet.

Till sidans topp

Hur många fartyg tar hamnen emot idag?

Köpings hamn har idag tillstånd att ta emot 750 stycken så kallade fartygsanlöp per år och tar emot cirka 300 fartygsanlöp årligen. Västerås hamn får ta emot 1 300 fartygsanlöp varje år och tar idag emot mindre än hälften av det. Hamnen har tillstånd för godshantering upp till maximalt 3,3 miljoner ton. Hamnen hanterar idag ungefär hälften av vad miljötillståndet anger och det finns därmed utrymme för hantering av större volymer. EU och Sverige vill att godstransporterna i Mälaren via Västerås och Köpings hamnar ska öka – hur mycket de kommer att öka och hur snabbt ökningen kommer att ske är svårt att uppskatta.

Till sidans topp

Vilka branscher gynnas av att hamnarna blir bättre och att sjöfarten ökar?

Hela näringslivet och arbetsmarknaden gynnas. Alla verksamheter i hela Mälardalen och Bergslagen som exporterar eller importerar varor får en snabb, pålitlig och klimatsmart transportlösning som inte kostar mer än alternativen. De som skickar och tar emot mycket gods gynnas mest. I själva hamnen utvecklas alla som jobbar med sjöfart, lager och logistik. Även arbetsmarknaden gynnas. Arbetsgivare och deras medarbetare får nytta av att trängseln på vägar och järnvägar minskar och det blir enklare att pendla och att resa till och från kunder och leverantörer.

Till sidans topp

Vilka företag ska använda hamnen mer än de gör idag?

Företag som idag transporterar gods med lastbil via hamnar i södra Sverige till och från Europa eller Asien kan nyttja Köpings och Västerås hamnar istället. När hamnarna är rustade tror vi att fler kommer att upptäcka att det är ett snabbare och miljövänligare sätt att transportera som inte kostar mer.

Till sidans topp

Samarbetar ni med andra städer, som exempelvis Eskilstuna?

Idag samarbetar Köpings kommun och Västerås stad i många frågor med andra, närliggande kommuner i Mälardalen och Bergslagen. Det kommer även att göras kring sjöfarten, inte minst eftersom det är viktigt att det fungerar bra att ta emot och skicka vidare gods med lastbil, tåg och fartyg till och från andra regioner.

Till sidans topp

Vilka står bakom satsningen?

Köpings kommun, Västerås stad och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB samt Mälarenergi står bakom satsningen. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter och Länsstyrelsen Västmanland. Satsningen drivs som ett utvecklingsprojekt och kan sammanfattas i tre faser:

  1. Projekt som förbereder farleder och hamninlopp för att kunna ta emot och hantera större fartyg.
  2. Projekt för att få kopplingarna mellan farled, hamn och land att fungera på bästa sätt.
  3. Projekt för att kunna hantera större mängder gods av olika typ.

Till sidans topp

Vad innebär satsningarna för de närboende?

Projektledningen kommer att informera och föra dialog med de närboende och verksamheterna i hamnen. Större delen av arbetet kommer att utföras inom hamnområdet och hamnbassängen.

Till sidans topp

Vi kommer att uppdatera informationen rörande hamnprojektet löpande. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: