Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)

Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna längs norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2020-06-26)

Tidsplan

Bygget av sjöledningen kan i dagsläget påbörjas som tidigast i september 2021. Det beror på att vi måste ha en entreprenör upphandlad senast i början av juni det året vi påbörjar bygget.

Färdiga arbeten

 • Inlämnad vattendomsansökan
 • Naturvärdesinventering
 • Kompletteringar vattendomsansökan
 • Ändring av detaljplan för Tavsta och Berghagen

Pågående arbete

 • Ändring av detaljplan för Hogsta
 • Ansökan om ledningsrätt för dragning på land och i sjö. Lantmäteriet sköter kontakten med markägare och har skickat ut handlingar som ligger som grund för beslut om ledningsrätter. Sammanträde kommer att hållas under sensommaren.

Kommande arbete

 • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
 • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
 • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske.
 • Anmälan enligt Miljöbalken 12:6. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
 • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
 • Samråd kring kulturminnen. Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.
 • Upphandling av entreprenad för byggande av VA-anläggningen.

Domstolsprocesserna är klara

Våra beslut kring norra mälarstranden har prövats till högsta instans i två olika rättsliga processer:

 • Förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningdomstolen har prövat fullmäktiges beslut om att göra verksamhetsområde enligt LAV och anslutningstaxan.
 • Mark- och miljödomstolen, hovrätten och högsta domstolen har prövat miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd för att bygga den sjöförlagda ledningen.

I november 2019 har alla beslut vunnit laga kraft och de beslut som togs redan i november 2016 har alltså fastställts och kan inte längre överklagas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 26 juni 2020