Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Snöröjning

Vi har förmånen att bo i en del av landet där det kan bli riktigt kallt och mycket snö. Det innebär ett visst egenansvar under de perioderna. Läs allt om snöröjning här!

Snöröjning i korthet

Det är den som äger vägen som snöröjer. Det innebär oftast kommunen inne i stan, men det kan även vara Trafikverket eller en vägsamfällighet.

Vem snöröjer?

Olika vägar har olika startkriterier. Det betyder att snön behöver bli ett visst djup innan snöröjningen drar igång, och det snödjupet kan variera.

När börjar vi snöröja?

Vi har en prioriteringsordning för vägarna som bygger på vad som används mest och av flest. Det är för att vi ska kunna hålla trafiksäkerheten.

Prioriteringsordning

Du som är fastighetsägare har ansvar för din egen uppfart och gångstråket utanför din fastighet, och även för snö och is på tak och balkonger.

Fastighetsägarens ansvar

Många har frågor och synpunkter just kring snöröjning.

Vanliga frågor och svar

Trafiksäkra vägar, inte halkfria

Bra att komma ihåg är att vägarna inte kommer vara helt halkfria, vårt mål är att de ska vara trafiksäkra.

Lite kuriosa är att vi har 18 distrikt för snöröjningen i kommunen. Ett enda distrikt tar ca 8-10 timmar att snöröja (fast vi jobbar parallellt med distrikten). Totalt snöröjer vi cirka 12 mil väg och fem mil gång- och cykelväg!

Tips för fysisk och
psykisk hälsa i vintertrafiken

 • Lyssna på lokalradions väderrapporter
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen
 • Räkna med längre körtid
 • Ta det försiktigt, vägen kommer inte vara halkfri

Vi plogar och sandar för dig
– hjälp oss genom att

 • Släppa fram oss när vi plogar och sandar
 • Respektera datumparkeringen
 • Undvik att parkera fordon eller olika typer av släp på gatan

Vem snöröjer på min gata?

Det är inte alltid kommunen som snöröjer på gatorna. Om du vill anmäla fel som gäller snöröjningen är det bra att först ta reda på vem som äger vägen och därmed ansvaret.

Kommun snöröjer här

Inom tätorten är det för det mesta vi som snöröjer. VME sköter driften av våra vägar och gator, och till sin hjälp har de flera entreprenörer.

Trafikverket ansvarar för större vägar

Trafikverket är väghållare på europavägar, riksvägar samt länsvägar och ansvarar därför för snörjningen där.

Vägsamfälligheter kan ansvara för mindre vägar

På de mindre enskilda vägarna kan det vara en vägsamfällighet som ansvarar för att vägen blir plogad.

Blå är kommunala, röda är statliga och gröna enskilda vägar

Vi har beredskap från 31 oktober

Från 31 oktober till 31 mars råder vinterberedskap hos vår driftavdelning. Det innebär att det finns någon i beredskap dygnet runt som bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs.

När börjar vi snöröja och hur lång tid tar det?

Vi har olika startkriterier för olika typer av gator. Det är för att vi ska kunna hålla trafiksäkerheten, och för att så många som möjligt ska komma fram så bra som möjligt.

Huvudgator – de största och mest trafikerade gatorna. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 6 cm. Exempel på huvudgator är Ringvägen, Glasgatan och Ullvileden.

Lokalgator – de mindre gatorna i t ex villaområden. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 8 cm.

Gång- och cykelbanor – de banor som har vägskyltar. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 4 cm. Promenadstigar snöröjs inte alls.

Ibland väntar vi tills det slutat snöa

När det råder kraftigt snöfall som fortsätter under längre tid, fortsätter vi med snöröjningen tills det slutat snöa. Under mer normala förhållanden börjar vi snöröja efter att det slutat snöa. Vi vill helst få med oss all snö på en plogning.

Hur lång tid tar det?

Det tar tid att snöröja. Enbart gång- och cykelbanorna tar runt 5 timmar att ploga och sen ytterligare cirka 4 timmar att halkbekämpa. De större trafiklederna tar 6–8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8–12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet.

Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som bortforsling av snö, röjning för bättre sikt och rivning av is ta upp emot en vecka att utföra. Tiden varierar alltså beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar och vilken tid på dygnet det är. Vi kan därför aldrig säga någon exakt tid för när vi till exempel kommer till just din adress.

Ibland när du tycker väglaget är dåligt kan också vägarna ha plogats redan, men sedan ha hunnit snöa igen på grund av kraftigt snöfall.

Vi prioriterar de vägar som används mest

Vi prioriterar de vägar som används mest. Vi påbörjar också snöröjningen vid ett mindre snödjup på de prioriterade vägarna.

Detta plogar vi

 • I första hand plogar och halkbekämpar vi gång- och cykelvägar, huvudgator, centrum och bussfickor. På så sätt kan blåljusfordon ta sig fram, och kollektivtrafiken fungerar.
 • Utöver de prioriterade insatserna snöröjer vi alla lokalgator, alltså gator i bostadsområden. Dessa kommer i andra hand eftersom färre personer nyttjar dem.
 • Efter det prioriterar vi snöhögar som skymmer sikten och utgör en trafikfara.

Detta plogar vi inte

 • Vi plogar inte infarter, det får du som fastighetsägare ansvara för själv. Däremot försöker den som plogar se till att vallen blir så liten som möjligt.
 • Kom ihåg att Trafikverket ansvarar för flera stora vägar genom stan.

Se kartan

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar

Gångbanan

Du som är fastighetsägare har ansvar för att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Om du inte sköter det kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig.

Om gångbanan saknas eller har blivit igenplogad (det måste vi ibland göra för att det kommit så mycket snö att det inte får plats på körbanan) ska du sanda annat nödvändigt utrymme för gångtrafiken, till exempel gatan utanför fastigheten. Du bör även se till att det är sandat fram till brevlådan och soptunnan.

Tak och balkonger

Tänk även på att hålla tak och balkonger fria från is och snö som skulle kunna falla ner och orsaka skador.

Snövall

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Tänk på att du inte får lägga snö från din egen fastighet utanför fastighetens gräns. Om det blir för mycket snö ska du istället köra iväg den.

Hämta sand gratis

Privatpersoner kan hämta sandningsflis på flera ställen i kommunen, max 10 liter per tillfälle.

I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och vid Zigenarbackens parkering.

I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation.

I Munktorp hämtar du vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering.

Anmäl skador till vår kundtjänst

Vi kör så nära det går med plogen, men måste ta hänsyn till att snö pressas mot postlådor, staket och buskar. Det är bra om du markerar känsliga saker med plogpinnar, eftersom det minskar risken för skador.

Misstänker du att ditt staket, din postlåda eller annan egendom har blivit påkört av snöplogen så anmäl det omedelbart till vår kundtjänst.

Felanmälan

Ta först reda på vem som ansvarar för snöröjningen på vägen.

Du hittar kartan här


Om det är vårt ansvar felanmäler du till vår kundtjänst

0221-670 610


Om det är Trafikverket som ansvarar för vägen felanmäler du dit

0771-921 921

Båda är öppna dygnet runt.

Vanliga frågor och svar

Frågor om plogningen

När kommer ni till mig?

Vi arbetar enligt vår prioriteringsordning, där de vägar som används mest röjs först. Vi kan inte ge någon exakt tid för när vi kommer till din gata. Läs mer här

Varför tar det tid innan ni börjar?

Vid normala förhållanden börjar vi snöröja när det slutat snöa. Vi vill helst få med oss all snö på en plogning. Men om det snöar kraftigt och under längre tid sätter vi igång med röjningen och fortsätter till dess det slutat snöa.

Varför snöröjer ni på nätterna?

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö, oavsett tid på dygnet. Det tar cirka 10–12 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir effektivare och säkrare nattetid eftersom det inte är så mycket annan trafik, och på så sätt flyter morgontrafiken sen också på bättre.

Vem ska ta bort snövallen?

"Vem tar bort snövallen vid övergångsstället?"

På de kommunala gatorna är det vi som ansvarar för att öppna upp vid övergångsställen. Det gör vi så fort vi kan, men det kan ta ett tag eftersom plogningen görs först. Mycket av skottningen av övergångsställena görs också för hand av kommunens servicelag, och därför kan det dröja lite innan allt är färdigt.

"Vem tar bort snövallen som blev kvar vid min uppfart efter snöröjningen?"

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen. Läs mer här

Varför tar ni inte bort snöhögen?

Efter stora, ihållande snöfall tar det helt enkelt mer tid innan vi hinner få undan alla snöhögar.

Varför trycker ni inte ner plogbladet?

Det här är en myt som florerat länge: att man kan välja att inte trycka ner plogbladet hela vägen för att på så sätt spara på underhåll av maskinen. Men sanningen är att det inte går att bara trycka ner plogbladet lite grann, det finns helt enkelt ingen sådan funktion på maskinerna. Däremot kan snömängden göra så att plogningen blir något ojämn på sina ställen.

Varför är det smalt plogat?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga för tätt mot tomterna, utan körbanan blir istället smalare.

Varför är skopan uppfälld?

"Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?"

Det är olika entreprenörer som plogar på olika områden. Ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden, det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför är det spårigt?

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafiken kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår/gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar.

Frågor om sandning

Var sandar ni först?

Vid halka sandas gång- och cykelbanor och torg så snabbt det går. Sandning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig.

Vad sandar ni med?

Vi sandar med något som heter sandningsflis som är ett krossat naturmaterial. Det är tyvärr inte hållbart att sanda med något mer finkrossat än så - varken ur ett miljö- eller halkperspektiv.

Var kan privatpersoner hämta sand?

Privatpersoner kan hämta sandningsflis på flera ställen i kommunen, max 10 liter per tillfälle.

I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och vid Zigenarbackens parkering.

I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation.

I Munktorp hämtar du vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering.

Övriga frågor

Kan jag kontakta den som plogar?

Nej, du kan inte som privatperson ta kontakt med den som plogar. Du är dock alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

0221-670610

kundtjanst@vme.se

Varför återkopplar ni inte?

"Jag har felanmält, varför hör ni inte av er?"

Om du har valt att du vill få återkoppling på din felanmälan hör vi av oss till dig. Om vi inte gör det beror det förmodligen på en av två saker:

1. Du har inte lämnat korrekta kontaktuppgifter

2. Din felanmälan är egentligen en synpunkt. På grund av tidsbrist återkopplar vi då inte, men vi tar alltid med oss relevanta synpunkter i vårt arbete.

Var lagrar ni snö?

Vi kör bort snö när det behövs mer plats för den nya snön som plogas. Här prioriteras genomfartsvägar. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort till vår snötipp.

Varför är vissa gångbanor inte röjda?

Fastighetsägaren ansvarar för sandningen utanför sin fastighet. Det gäller såväl privata som kommunala verksamheter och övriga fastighetsägare. Vid halka ska gångbaneutrymmet sandas så fort som möjligt.

Läs mer här

Har ni inte tillräckligt med resurser?

Vi har upphandlat entreprenörer för att hantera snöröjningen. Antalet enheter som entreprenören har tillgång till ska vara tillräckligt under normala förhållanden. Vid extrema förhållanden får vi hitta andra möjligheter för att kunna hantera röjningen på bästa sätt.

Jag har fått punktering, vad gäller?

Vi ersätter inte kostnader för punktering, varken på bil eller cykel.

Servicenivå för vändplaner?

"Vilken servicenivå gäller för vändplaner och återvändsgator?"

När det är mycket snö kan det förstås bli trängre. Dock försöker vi i möjligaste mån hålla dem vändbara.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: