Ordlista och definitioner

Ordlista och definitioner

Det förekommer en lång rad stadsbyggnadstermer i översiktsplanen. Här följer en definition av dessa. Klicka på ordet för att fälla ut beskrivningen.

Allmän plats

I detaljplaner skiljer man på kvartersmark och allmän plats. Allmän plats kan vara gator, torg, park och natur.

Bebyggelse

En samling av byggnader, eller mer korrekt; en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.

Centrum

Kvartersstaden i centrala Köping där den mesta av kommersiell handel och restauranger finns. Orden centrum och stadskärna används ofta synonymt.

Detaljplan

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett visst område.

Ekosystem

Ekosystem är ett område i naturen som där alla delar (växter, djur, vatten, småkryp med mera) arbetar tillsammans och/eller är beroende av varandra.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är exempelvis när växter renar luften, och små organismer renar vatten, bin pollinerar växter och trädens rötter skyddar mot erosion.

Funktionsblandning

Arbetsplatser, bostäder och fritidsutbud finns i anslutning till varandra.

Förtätning

”Luckor” i stadslandskapet, som kan bebyggas.

Gröna stråk

Stråk som binder samman små och stora grönområden, exempelvis stigar i naturområden som knyter samman målpunkter, trädkantade gång- och cykelstråk i stadsmiljö, eller en å som rinner genom en stad.

Kvartersstad

Kvartersstad, eller stenstad, kallas den stadsmiljö med flervåningshus anlagda i kvarter som ofta återfinns i städernas centrum.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Innebär att regnvatten tas omhand på naturmark och infiltreras i marken, dagvattnet leds inte bort i ledningar.

Markanvändning

Människans utnyttjande av jordens yta för olika ändamål, exempelvis bostäder, jordbruk, park, gruvdrift, parkering. Tillåten markanvändning regleras i detaljplaner.

Målpunkter

Målpunkter kan vara stora arbetsplatser, centrum, järnvägsstation, gymnasieskola, sjukhus och fritidsanläggningar.

Mångfunktionell bebyggelse

I översiktsplanen pekas vissa områden ut för mångfunktionell bebyggelse, vilket menas att flera olika användningar kan finnas. Bostäder, centrum, skola, handel, kontor, och andra icke-störande verksamheter.

Nod

Viktiga knutpunkter i transportsystemen där byte mellan transportslag eller omlastning sker, såsom resecentrum, stationer och terminaler.

Näringsliv

Med näringsliv avses i översiktsplanen allt från kontor, handel, service, centrumanläggning, hotell och besöksnäring till bilservice, industri och lager, som kan vara i behov av verksamhetsmark.

Offentliga rum

Offentliga rum är ett begrepp som används i översiktsplanen som avser platser (både utomhus och inomhus) som allmänheten kan vistas i.

Rumslig barriäreffekt

Med detta begrepp menas något som skapar barriärer i staden eller landskapet, det kan exempelvis vara en stor väg eller som skiljer två bostadsområden åt.

Stad

En större, mer betydande tätort. Förr hade städer en speciell ställning och speciella rättigheter och skyldigheter; numera är städer ingen särskild kategori i administrativa sammanhang.

Stadsdel

En stadsdel är ett enhetligt delområde i en stad. Kan karakteriserat av sitt läge, byggnadsstil, m.m. Ibland använd istället ordet ”område”.

Stråk

Vägar eller stigar där personer ofta färdas.

Utbyggnadsområde

Område som planeras för ny bebyggelse. Det kan avse både bostäder, verksamheter, handel med mera.

Verksamheter

Ordet verksamheter används i översiktsplanen för allt från kontor, handel, service, centrumanläggning, hotell och besöksnäring till bilservice, industri och lager, men också offentliga verksamheter så som skola, förskola, fritidsgård, vårdcentral, myndigheter med mera. Man brukar i plansammanhang skilja på icke störande verksamheter och störande verksamheter, där störande verksamheter behöver hållas geografisk avskilda från bostäder.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde i översiktsplanens karta är till för industrier och andra störande, trafikalstrande eller ytkrävande verksamheter som inte passar att finnas i en stadsmiljö där det även finns bostäder. Brukar kallas ”industriområde”.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF