Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site) #siteLink($site)

Källförteckning

Källförteckning


Boverket, Arkitektur och gestaltad livsmiljö, https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/

Boverket, Kunskapsbanken om översiktsplan, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Köpings kommun, Arkitekturguiden, Stadsarkitektkontoret 2004, reviderad 2014

Köpings kommun, Dagvattenplan för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, Dagvattenpolicy för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, Dagvattenöversikt för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, förslag till Gestaltningsprogram Köpings centrum, 2022-02-25

Köpings kommun, Förslag till Gestaltningsriktlinjer för Köpings tätort, Innovark, AB, utkast 2022

Köpings kommun, Grönstruktur i Köping - kartläggning och strategi ur ett ekosystemtjänstperspektiv, Ecograin, 2019

Köpings kommun, Kristinelunds sportfält - Förslag till utformning, WSP 2020-11-12

Köpings kommun, Köping i framtiden, översiktsplan för Köpings kommun, antagen 2012-09-24

Köpings kommun, Köpings fysiska miljö, sammanställning av enkät, 2019, https://storymaps.arcgis.com/stories/d3cffeb3ca8f4c53b32aab8875fc02ec

Köpings kommun, Lokalförsörjningsplan 2021 – 2029, 2021-03-31

Köpings kommun, Mål 2020-2027, antagna 2019-12-16

Köpings kommun, Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017 - 2026 i Köpings kommun, antagen 2017-05-29

Köpings kommun, PM Trafikförsörjning av Byslätten, VAP 2021-12-03

Köpings kommun, PM Trafikutredning vägstruktur östra Köping, VAP 2021-05-28

Köpings kommun, Riskbedömning - omgivningspåverkan från farliga verksamheter och transportleder för farligt gods, WSP 2020-12-03

Köpings kommun, Skyfallskartering Köping, Norconsult 2020-05-08

Köpings kommun, Stadsanalys Köpings tätort - Ett kunskapsunderlag till gestaltningsprogram för Stora gatan med sidogator, White arkitekter 2021-08-31

Köpings kommun, Särskilda områden av intresse för kulturminnesvården i Köpings kommun, 1987-05-06, godkänd av kommunfullmäktige 1987-06-22

Köpings kommun, Trafikplan Köping, antagen 2003-02-13

Köpings kommun, Underlag till förslag till gestaltningsriktlinjer för fördjupad översiktsplan för Köpings tätort, Innovark AB, utkast 2022

Köpings kommun, Utredning framtida järnväg genom Köping, Tyréns 2021-02-17

Köpings kommun, Värdefulla bebyggelsemiljöer i Köpings stad, 1985-05-03, antagen av kommunfullmäktige 1985-06-27

Länsstyrelsen i Västmanland, Bostadsmarknadsanalys 2021, rapport 2021:07

Länsstyrelserna Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland; Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med hänsyn till risken för översvämning, 2015-03-05

MSB, Konsekvenser av en översvämning i Mälaren, 2012

MSB, Översvämningskartering utmed Hedströmmen, 2016-04-29

MSB Översvämningskartering utmed Kölstaån och Köpingsån, 2015-11-17

MSB, Översiktlig stabilitetskartering i Västmanlands län - Köpings kommun, 2018-09-30

Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/

Region Västmanland, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029, antagen

Region Västmanland, Regional utvecklingsstrategi 2030

Statistiska centralbyrån och Region Västmanland, Regional befolkningsprognos för Köping 2018 - 2070, december 2018

Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, fastställd 2018-05-31

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo, november 2017

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Örebro C – Västerås C, 2018-04-13

VafabMiljö Kommunalförbund, Avfallsplan 2020-2030

Västmanlands läns museum, Modernismen i Köpings kommun, 2013

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Vi vill ha era synpunkter!

Lämna dina synpunkter senast 30 november

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF