Källförteckning

Källförteckning


Boverket, Arkitektur och gestaltad livsmiljö, https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/

Boverket, Kunskapsbanken om översiktsplan, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Köpings kommun, Arkitekturguiden, Stadsarkitektkontoret 2004, reviderad 2014

Köpings kommun, Dagvattenplan för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, Dagvattenpolicy för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, Dagvattenöversikt för Köpings kommun, Tyréns, utkast 2020-04-03

Köpings kommun, förslag till Gestaltningsprogram Köpings centrum, 2022-02-25

Köpings kommun, Förslag till Gestaltningsriktlinjer för Köpings tätort, Innovark, AB, utkast 2022

Köpings kommun, Grönstruktur i Köping - kartläggning och strategi ur ett ekosystemtjänstperspektiv, Ecograin, 2019

Köpings kommun, Kristinelunds sportfält - Förslag till utformning, WSP 2020-11-12

Köpings kommun, Köping i framtiden, översiktsplan för Köpings kommun, antagen 2012-09-24

Köpings kommun, Köpings fysiska miljö, sammanställning av enkät, 2019, https://storymaps.arcgis.com/stories/d3cffeb3ca8f4c53b32aab8875fc02ec

Köpings kommun, Lokalförsörjningsplan 2021 – 2029, 2021-03-31

Köpings kommun, Mål 2020-2027, antagna 2019-12-16

Köpings kommun, Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017 - 2026 i Köpings kommun, antagen 2017-05-29

Köpings kommun, PM Trafikförsörjning av Byslätten, VAP 2021-12-03

Köpings kommun, PM Trafikutredning vägstruktur östra Köping, VAP 2021-05-28

Köpings kommun, Riskbedömning - omgivningspåverkan från farliga verksamheter och transportleder för farligt gods, WSP 2020-12-03

Köpings kommun, Skyfallskartering Köping, Norconsult 2020-05-08

Köpings kommun, Stadsanalys Köpings tätort - Ett kunskapsunderlag till gestaltningsprogram för Stora gatan med sidogator, White arkitekter 2021-08-31

Köpings kommun, Särskilda områden av intresse för kulturminnesvården i Köpings kommun, 1987-05-06, godkänd av kommunfullmäktige 1987-06-22

Köpings kommun, Trafikplan Köping, antagen 2003-02-13

Köpings kommun, Underlag till förslag till gestaltningsriktlinjer för fördjupad översiktsplan för Köpings tätort, Innovark AB, utkast 2022

Köpings kommun, Utredning framtida järnväg genom Köping, Tyréns 2021-02-17

Köpings kommun, Värdefulla bebyggelsemiljöer i Köpings stad, 1985-05-03, antagen av kommunfullmäktige 1985-06-27

Länsstyrelsen i Västmanland, Bostadsmarknadsanalys 2021, rapport 2021:07

Länsstyrelserna Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland; Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med hänsyn till risken för översvämning, 2015-03-05

MSB, Konsekvenser av en översvämning i Mälaren, 2012

MSB, Översvämningskartering utmed Hedströmmen, 2016-04-29

MSB Översvämningskartering utmed Kölstaån och Köpingsån, 2015-11-17

MSB, Översiktlig stabilitetskartering i Västmanlands län - Köpings kommun, 2018-09-30

Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/

Region Västmanland, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029, antagen

Region Västmanland, Regional utvecklingsstrategi 2030

Statistiska centralbyrån och Region Västmanland, Regional befolkningsprognos för Köping 2018 - 2070, december 2018

Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, fastställd 2018-05-31

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo, november 2017

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Örebro C – Västerås C, 2018-04-13

VafabMiljö Kommunalförbund, Avfallsplan 2020-2030

Västmanlands läns museum, Modernismen i Köpings kommun, 2013

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF