7. Fritid

Du kan klicka runt i kartan och läsa mer om varje område. Du kan tända och släcka lager i menyn längst ner till höger.

Kultur och fritid

Ett fritids-, idrotts- och kulturutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle. Det ger personlig utveckling och positiva möten mellan människor. I all fritidsverksamhet är ett rikt föreningsliv värdefullt.

Barnperspektivet ska vara en naturlig utgångspunkt i planering och utveckling, men det handlar också om hur man kan bidra till ett hälsosamt och tryggt liv, där medborgarna oberoende av ålder och ekonomiska förutsättningar kan få inflytande över sin närmiljö och jämlik tillgång till service och till kommunens fritids- och kulturutbud. Vi behöver möta förändrade fritidsmönster med minskande föreningsaktivitet, och ett ökande behov av anläggningar för spontant utövande av fritid och kultur.

I Köping finns goda möjligheter att ägna sig åt sport och motion eftersom det finns flera motionsspår, sport- och badanläggningar. Köpings IP utgör nog för många Köpingsbor hjärtat bland Köpings idrottsplatser, även om Kristinelunds sportfält är det största samlade området med anläggningar för olika slags idrotter.

En välutvecklad grönstruktur i tätorten har stor betydelse för en jämlik och jämställd folkhälsa. Köpings tätortsnära skogar är en värdefull tillgång för motion, lek och rekreation.

Kvarteren från kyrkan ner till inre hamnen via centrum och Gamla stan utgör, som många Köpingsbor ser det, det egentliga Köping. Här har Köpingsbon sin arena för offentliga tillställningar, men även för sin personliga upplevelse av staden. Det är kvarteren runt ån som huvuddelen av den lokala konsten eller fotografin avbildar. Det är mot denna fond som teater, musik, film eller dans utspelar sig och skapas i Köping. Det är i denna miljö du upplever vår historia. Det är i denna miljö du upplever ditt restaurang- eller krogbesök. Känslan av trivsel, trygghet och förankring i orten stärks och gör att delaktigheten i samhällslivet ökar.

Övergripande ställningstaganden:

 • Kommunen ska verka för att ge medborgarna goda möjligheter till att utöva och ta del av kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.
 • Ett ökat samnyttjande av lokaler och ytor bör eftersträvas för att fler fritidsaktiviteter av olika slag, både i kommunal, kommersiell och ideell regi, ska kunna erbjudas Köpingsborna.
 • Villkoren för uthyrning och arrende för olika ändamål till olika slags föreningar ska upplevas logiska och transparenta.
 • Samverkan mellan kommunala förvaltningar och med föreningslivet kan utvecklas ytterligare.
 • Strategiska dokument behöver tas fram för flera verksamheter inom kultur, idrott och fritid rörande lokal- och anläggningsfrågor.

Idrott

Ställningstaganden:

 • Köpings IP, Kristinelunds sportfält och idrottsytorna vid Östanås är Köpings tätorts tre huvudsakliga anläggningar för föreningsdriven utomhusidrott och ska bevaras och ges förutsättningar att utvecklas.
 • Kristinelunds sportfält ska utvecklas från att vara ett område nästan enbart för traditionella idrottsföreningar till att även inbjuda till spontanidrott, lek och rekreation genom att utveckla delar av sportfältet till så kallad folkhälsopark. Genom sitt läge i staden har området potential att bli en inkluderande mötesplats för människor från flera olika stadsdelar. Sportfältet öppnas upp och integreras bättre i staden genom tydligare entréer i alla väderstreck och genom att anlägga gångstråk genom folkhälsoparken som ansluter till omgivande gång- och cykelnät.
 • Enstaka fotbollsplaner, andra spontanidrottsplatser och lekplatser är viktiga inslag i bostadsområden. De boendes behov av fritidsutbud nära hemmet för rekreation, lek och motion ska beaktas.

Tätortsnära skogar

Ställningstagande:

 • De tätortsnära skogarna utvecklas för rekreation och idrott. De olika skogarna ges olika inriktning genom utvecklas för olika målgrupper och aktiviteter. I de mest välbesökta skogsområdena kan en separering av stignätet för ridning, cyklister och fotgängare behövas.

Å-stråket

Ställningstagande:

Kommunen ska bedriva ett långsiktigt arbete för att utveckla å-stråket, hela vägen från odlingslottsområdet till Köpingsviken. Ett separat utvecklingsprogram bör tas fram. Längs stråket har stadsmiljön olika karaktärer som ska bevaras och utvecklas. Karaktären i stadsmiljön bör följa de här principerna:

 • Parkytorna längs Kölstaån och Valstaån norr om Ringvägen utvecklas som promenadstråk, där en promenadstig förlängs upp till koloniområdet på sikt. Grönskan längs ån har här mer naturlig karaktär. Vissa delar av de stora parkytorna kan utvecklas för spontanidrott, lek och liknande aktiviteter.
 • Parkområdena från Kråkbacken och söderut mot centrum ska mer ha karaktären av gestaltad park. Parkernas centrala läge och närhet till flera äldreboenden gör platsen lämplig för kultur och lugnare rekreation.
 • Åpromenaden genom centrum till inre hamnen utvecklas i samarbete med fastighetsägare som ett kulturellt och socialt stråk där exempelvis uteserveringar och planteringar ges plats längs ån. Gångvägen utgörs här av stenläggningar och bryggor i en karaktär anpassad till omgivande bebyggelse.
 • Stråket från Mariakajen och ut till Norsa hagar utvecklas som promenadstråk, där anlagda ytor övergår i naturlig vegetation och enklare stig ju längre ut man når

Kultur, konst och historia

Ställningstaganden:

 • Kommunen ska långsiktigt arbeta för att förmedla den lokala historien och i samverkan med föreningar bevara, vårda och visa de föremål och byggnader som har ett historiskt värde.
 • Kultur och konst i den offentliga miljön bidrar till att skapa attraktiva mötesplatser. Vid byggnationer av offentliga miljöer ska kommunen se till att någon konstnärlig gestaltning ingår i investeringen. Kommunen bör utreda och ta fram en princip för hur detta bör tillämpas i Köpings kommun.
 • Alla kvarteren från kyrkan och rådhuset ner till inre hamnen via centrum och gamla stan är viktiga för Köpings identitet och en viktig arena för kultur. Detta behöver beaktas vid förändringar.
 • Fler platser i det offentliga rummet, särskilt i centrum, ska designas med ungdomar som målgrupp. För centrum tas särskilt gestaltningsprogram fram.
 • Kommunen ska utveckla lekmiljöer med fler och högre lekvärden i enlighet med antaget lekplatsprogram, och låta förskole- och skolgårdarnas lekplatser vara tillgängliga för allmänheten på kvällar och helger.

Lokaler och anläggningar

Ställningstaganden:

 • Tillgång till lämpliga och överkomliga lokaler är en förutsättning för många delar av föreningslivet. Skolornas idrottshallar och andra lokaler ska därför i möjligaste mån kunna nyttjas av civilsamhället på kvällar och helger. Se vidare i kapitel Skola och förskola.
 • Folkbiblioteken är en viktig funktion för det demokratiska samhället. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med en flytt av stadsbiblioteket ska det lokaliseras så centralt som möjligt i centrum för att biblioteket och funktioner i anslutning till det ska få förutsättningar att utvecklas till en modern, naturlig och integrerande mötesplats för en bredare målgrupp.
 • Fritidsgården har en viktig social funktion. Om det i framtiden skulle bli aktuellt att byta lokaler ska tillgänglighet och trygghet ges stor vikt vid lokaliseringen.
 • Köpings kommuns inomhus- och utomhusanläggningar ska hållas i gott skick och vara tillgängliga och väl anpassade för olika verksamheter. Vägen till och från anläggningarna ska vara säker.

Läs även kompletterande ställningstaganden om bland annat rekreation i kapitel Grönstruktur.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF