6. Skola och offentlig service

Skola och förskola

Skolan är mycket viktig i familjers vardagsliv och skolors placering är därför strukturbildande för en stad. Skolor och förskolor med deras utemiljöer är ytkrävande och därför är det viktigt att beakta framtida behov i den översiktliga planeringen.

I befolkningsscenariot för denna fördjupning av översiktsplanen ökar antalet förskolebarn endast marginellt fram till år 2040. Det finns dock ett behov av nya förskolelokaler för att ersätta tillfälliga moduler och icke ändamålsenliga lokaler med permanenta förskolebyggnader. I storleksordningen 20 avdelningar behöver på sikt ersättas och därför reserveras mark för fyra nya förskolor om sex avdelningar vardera. Antalet grundskolebarn i Köpings tätort ökar i vårt befolkningsscenario med ungefär 300 barn. Utbyggnadsmöjligheten på befintliga skolor är liten eftersom skolgårdarna inte räcker till för fler barn. Översiktsplanen reserverar mark för två nya skolor i strategiska lägen för att säkra möjligheterna att möta ett långsiktigt behov.

Förskole- och skolbarn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan eller skolan, och för många av barnen är uteleken på förskolan och skolan ofta den enda tid de är utomhus på hela dagen. Därför är utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor mycket viktiga för barns hälsa och utveckling.

Lokaler och placering

Ställningstaganden:

 • Kommunen ska sträva efter att barnen har en skola på gång- och cykelavstånd från hemmet, med goda möjligheter för dem att ta sig mellan hemmet och skolan på egen hand.
 • Mark reserveras för ny skola vid Ullvi ängar och på gärdet söder om Elund. Mark reserveras för nya förskolor på Ullvi ängar, vid Kristinelunds idrottsplats, på gärdet söder om Elund och i Macksta.
 • Vid planering av framtida bostadsområden ska kommunen utreda det långsiktiga behovet av fler skol- eller förskoleplatser och reservera den mark som kommer behövas.
 • I samband med att nya skolor eller förskolor byggs kan upptagningsområdena till samtliga skolor och förskolor justeras så att största möjliga hänsyn tas till ökad integration, och där det är motiverat kan närhetsprincipen frångås.
 • Skola och förskola ska om möjligt lokaliseras bredvid varandra, för att möjliggöra en flexibel användning över tid utifrån variationer i årskullarna, för att göra det möjligt att samnyttja lokaler och för att underlätta för föräldrar med lämning och hämtning.
 • För att kommunens resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt och för att ta det civila samhällets behov i beaktande bör man skapa långsiktiga förutsättningar för ökat samnyttjande av lokaler. Vid nybyggnation och större ombyggnation ska lokalerna utformas så att det blir möjligt att kunna hyra ut vissa delar av skolan kvällar och helger.
 • Vid utformning av trafikmiljön i skolans närhet ska trafiksäkerheten för gående och cyklister prioriteras framför framkomlighet med bil, för att barnen ska kunna ta sig mellan hemmet och skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt.

Utemiljö

Ställningstaganden:

 • Utemiljöer av god kvalitet som stimulerar yngre barn till lek, rörelse och lärande har flera av följande ingredienser:
  - Varierad terräng med höjdskillnader
  - Rikligt med naturlig vegetation eller planterad grönska
  - Skugga som skydd mot ultraviolett strålning
  - Tillräckligt stora ytor där man kan springa och leka
  - Terräng eller lekredskap för att exempelvis klättra och balansera för att öva motorik
  - Lösa material att leka med
  - Lugna platser där man kan dra sig undan för vila och återhämtning
 • Storleken på gården kan om det är nödvändigt delvis kompenseras av god och trafiksäker tillgänglighet till ett direkt intilliggande grönområde.
 • För att spara mark och möjliggöra för större friyta för barns utevistelse ska planeringen av nya förskolor i tätorten utgå från att förskolan uppförs i två våningar. Där gott om mark finns och det passar i bebyggelsen kan förskolor i en våning väljas.
 • Skolornas och förskolorna utemiljöer ska vara tillgängliga för allmänhetens för lek och spontanidrott även utanför skolornas verksamhetstid.
 • Vid nybyggnad eller utbyggnad av skolor för äldre grundskole- och gymnasieelever är det viktigt med friyta av god kvalitet för utevistelse. Friytan bör vara 20 kvadratmeter per elev i årskurs 7-9, där det är möjligt.
 • Vid nybyggnad eller utbyggnad av skolor för yngre elever (F-6) är det viktigt att det finns en tillräckligt stor gård av god kvalitet för utevistelse. Den totala friytan ska vara minst 10 000 kvadratmeter för att få plats med de funktioner som behövs. Friytan bör vara 30 kvadratmeter per barn, där det är möjligt.
 • Vid nybyggnad eller utbyggnad av förskolor är det viktigt med en tillräckligt stor gård av god kvalitet för utevistelse. Den totala friytan ska vara minst 3000 kvadratmeter för att få plats med de funktioner som behövs. Friytan bör vara 40 kvadratmeter per barn, där det är möjligt.
 • Befintliga skolor och förskolor som har för liten friyta per barn behöver kompensera detta med en utemiljö av extra god kvalitet.

Vård och annan offentlig service

Offentlig service är en viktig del i vardagslivet och kräver därför en genomtänkt lokalisering.

Ställningstaganden:

 • Besöksintensiva verksamheter ska om så är lämpligt i första hand förläggas centralt, för att bidra till att stärka centrum.
 • Kommunen förespråkar att sjukhuset blir kvar på den plats det är idag och att platsens möjligheter utreds utifrån ett helhetsbegrepp för att säkerställa expansions- och utvecklingsmöjligheter på lång sikt.
 • Medborgarkontor, arbetsförmedling och liknande offentlig service ska finnas i centralt och lättillgängligt läge. Om det blir aktuellt att flytta en verksamhet bör man utreda om det finns annan offentlig service som det kan vara lämpligt att samlokaliseras med för att förbättra servicen till invånarna.
 • Kommunen ska kunna tillhandahålla olika former av särskilt boende i goda boendemiljöer. Se vidare i kapitel Bostäder.

Ställningstagandena i detta kapitel gäller centralorten Köping. För att hitta ställningstaganden om offentlig service i övriga kommunen, se den kommunomfattande översiktsplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF