5. Näringsliv

Du kan klicka runt i kartan och läsa mer om varje område. Du kan tända och släcka lager i menyn längst ner till höger.

Köpings näringsliv

Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) är en del av Sveriges mest expansiva område – Stockholm-Mälardalen.

Ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till kommunen. Därför vill kommunen locka fler företag, större och mindre och med olika inriktning, att etablera sig här. Vi ser också att många mindre företag i Köping har möjlighet att växa. Köping behöver kunna erbjuda mark och lokaler i attraktiva lägen. Vissa vill ha ett läge i centrum medan andra behöver närhet till E18 eller till hamn och järnväg. Köpings kommun har brist på detaljplanerad mark, särskilt för ytkrävande verksamheter, och behovet att bygga upp en planreserv är stort.

För att säkerställa Köping som attraktivt för näringslivet, och som en levande stad ska kommunen ständigt arbeta för att för att förbättra företagsklimatet. Köping har ett attraktivt läge i den expansiva Mälardalsregionen där företag kan utvecklas i en kreativ miljö som företagen skapar tillsammans.

Ställningstagandena i detta kapitel gäller centralorten Köping. För att hitta ställningstaganden om näringslivet i övriga kommunen och för de areella näringarna, se den kommunomfattande översiktsplanen. Köpings geografiska läge, arbetsmarknad och näringslivets utveckling beskrivs mer i bilagan Planeringsunderlag.

Planeringsunderlag, avsnitt Näringsliv (PDF)

Övergripande ställningstaganden för näringslivets utveckling

 • Kommunen ska eftersträva ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter för olika branschers behov.
 • Kommunen ska möjliggöra för näringslivets expansion och nya etableringar genom att skapa en reserv av detaljplanerad mark för verksamhetsändamål.
 • Industrin är en viktig del i Köpings arbetsmarknad och de befintliga stora aktörerna ska ges fortsatt goda möjligheter att bedriva sina verksamheter.
 • Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv som ger en stabil och mindre sårbar arbetsmarknad.
 • Samverkan med kommunerna i Västra Mälardalen kring näringslivsetableringar ska öka eftersom det sammantagna utbudet i arbetsmarknadsregionen blir så mycket större än vad varje enskild kommun kan erbjuda.

Lokaliseringsprinciper för olika slags verksamheter

Kommunen strävar efter att skapa olika karaktärer på verksamhetsområden för att möta olika typer av näringslivsbehov. Företag bör också lokaliseras på ett sätt som minimerar behovet av transporter av material och människor. I översiktsplanens karta finns utbyggnadsområden som rymmer möjligheter för etablering olika slags företag.

De är planerade enligt dessa strategier:

 • Funktionsblandning ska eftersträvas på stadsdelsnivå.
 • Kontor och andra kunskapsintensiva verksamheter utan stora ytbehov ska primärt lokaliseras nära järnvägsstationen eller centralt med god tillgänglighet till kollektivtrafik.
 • Företag med ett lokalt serviceområde och mindre ytbehov ska förläggas relativt centralt så att miljöpåverkan från transporter minimeras.
 • Ytkrävande eller störande verksamheter ska lokaliseras längre ut från centrum med närhet till för dem viktig transportinfrastruktur.

Funktionsblandning

Köping är en relativt funktionsuppdelad stad. De sydöstra delarna består uteslutande av verksamheter och är folktomma efter arbetstidens slut. Andra områden består nästan helt av bostäder och är mer eller mindre tömda på befolkning under dagtid. Med funktionsblandning menas att arbetsplatser, bostäder och fritidsutbud finns i anslutning till varandra, i stället för i stora renodlade områden. En mer funktionsblandad stad kan minska det totala behovet av transporter och kan kännas tryggare och trevligare eftersom det blir liv och rörelse under en större del av dygnet.

Vissa typer av arbetsplatser är enkla att integrera med bostäder, exempelvis kontor, kaféer och butiker, medan andra kräver mer eftertanke. Verksamheter kan vara störande, medföra mycket trafik eller gestaltningsmässigt vara svåra att anpassa till boendemiljön. Samtidigt kan verksamheter längs med vägar fungera som bullerskydd för bakomliggande bostadsbebyggelse och erbjuda ett attraktivt skyltläge. Köping har ingen ambition att exempelvis uppföra bostäder i delar av äldre industiområden, så som vissa städer gör, men verksamheter och bostäder kan ligga i kvarter i närheten av varandra, så som planeras i exempelvis Ullvi ängar eller på åkermarken norr om Marieberg.

De områden som i kartan är utpekade som mångfunktionell bebyggelse kan innehålla både bostäder och olika slags verksamheter.

Ställningstaganden:

 • Olika slags arbetsplatser och verksamheter som inte är störande, inte medför störande trafik och där byggnaderna gestaltningsmässigt kan anpassas till omgivande bebyggelse, kan finnas i och i direkt anslutning till bostadskvarter.
 • Där förutsättningar finns planeras med fördel för mindre kontor, service och handel i bottenvåningar på flerbostadshus. Detta är främst aktuellt i Köpings centrum, invid lokala centrum eller andra platser med stort flöde av människor.
 • De befintliga verksamheter som inte har någon omgivningspåverkan och som finns i eller intill bostadskvarter och centrum ska ges så goda förutsättningar som möjligt i förhållande till övriga intressen, eftersom de bidrar till en funktionsblandning.

Utbyggnadsområden för verksamheter

Verksamhetsområden är avsedda för etableringar som på grund av störningar, stora ytbehov eller att de medför störande trafik är olämpliga att lokalisera i direkt anslutning till bostäder. Det finns många branscher som är minst lika viktiga i Köpings näringsliv som industrier, exempelvis i tjänstesektorn, men som inte blir så framträdande i översiktsplanen, eftersom det främst är de mer ytkrävande eller störande verksamheterna som kräver eftertanke i den fysiska planeringen.

Industrin är en viktig del i Köpings historia och bedöms spela en viktig roll i framtiden. De befintliga stora industriaktörerna ska ges fortsatt goda möjligheter att bedriva sina verksamheter och ska ges goda förutsättningar att fungera tillsammans med tillkommande verksamhetsområden.

Köping ska alltid ha detaljplanerad mark att erbjuda för verksamheter inom handel och kontor, hantverk och småindustri samt transport/logistik. Det innebär att det behöver finnas en planreserv med verksamhetsmark i olika lägen i kommunen. I översiktsplanens karta visas utbyggnadsområden som alla har lite olika inriktning.

Ställningstaganden:

 • Utbyggnadsområdet Sjötullen, och de hamnnära delarna av det befintliga industriområdet där även järnvägsspår finns, ska i första hand vikas åt företag som är beroende av närhet till hamnen.
 • Verksamheter med stort ytkrävande behov ska i första hand lokaliseras till området Vallby.
 • För att undvika ökade transporter och trafikbuller i tätorten ska logistikföretag i första hand erbjudas mark vid nya industriområdet Vallby.
 • Företag med ett lokalt serviceområde och mindre ytbehov bör förläggas relativt centralt så att miljöpåverkan från transporter minimeras.
 • Nya verksamheter med stor omgivningspåverkan lokaliseras i första hand till industriområdet Sjötullen, Byslätten eller Vallby, eller i delar av andra verksamhetsområden där vindriktning och avstånd till bostadsområden gör att verksamheterna inte kommer medföra olägenhet.
 • Befintliga verksamheter med stor omgivningspåverkan som finns i tätortens centrala delar bör på sikt erbjudas möjlighet till etablering i de nya verksamhetsområdena.
 • För att hushålla med marken ska inte tomterna göras större än vad som krävs för etableringen av verksamheten inklusive rimliga expansionsbehov.
 • Utbyggnad av verksamhetsområden med mycket hårdgjorda ytor gör oundvikligen att naturvärden kan gå till spillo. Kommunen ska ändå verka för att vissa ekosystemtjänster upprätthålls, exempelvis lokal hantering av dagvatten eller grönytor som gynnar pollinerande insekter.

Handel och kommersiell service

Köping liksom många andra i landet, har utmaningen att behålla stadskärnan som en handelsplats. Konkurrensen är hård från externhandeln på den egna orten och närliggande större städer. Den växande internet-handeln förändrar också förutsättningarna. För att stadskärnan inte ska utarmas är det viktigt att hitta en balans mellan den centrala och externa handeln. Köpings handelsområden kompletterar varandra och bör utvecklas parallellt för att kunna öka handeln totalt i Köping.

Potentialen hos centrum är att utveckla den som mötesplats, exempelvis genom fler uteserveringar och olika besöksintensiva funktioner och aktiviteter, och samtidigt försvara centrum som handelsområde. I det sammanhanget behöver man, utifrån Köpingsbornas nuvarande resvanor, även fortsättningsvis se till att det finns tillräckligt med parkering i anslutning till centrum.

Med vikande handel kan det komma fler förfrågningar om att bygga om handelslokaler till bostäder. I kartan pekas ett område ut där kommunen anser det särskilt viktigt att lokaler i bottenvåningen behålls till handel, kommersiell service, offentlig service eller arbetsplatser, för att på lång sikt behålla ett levande centrum.

Ställningstaganden:

 • Nyetablering av handel som riktas till privatpersoner koncentreras till centrum och området längs Ringvägen öster om trafikplats Strö. Dessa områden prioriteras som handelsområden.
 • Vid området längs Ringvägen öster om trafikplats Strö bör främst volymhandeln utvecklas.
 • Nya externhandelsområden ska inte etableras.
 • Handel som främst riktar sig mot företag och handel med skrymmande varor av utpräglad sällanköpskaraktär (så som exempelvis bilhandel eller bygghandel) får etableras på andra platser där det prövas lämpligt.
 • Nya dagligvarubutiker utanför handelsområdena ska etableras på gångavstånd från bostäder.
 • Besöksintensiva verksamheter koncentreras till centrum där restauranger, caféer, fritidsgård, bibliotek, affärer, skönhetssalonger m.m. samlas.
 • Som komplement till centrum har handel och service också en viktig funktion i mindre lokala centrum eller noder i tätorten, så som Östanås, Nibble centrum och Ullvi ängar.

Besöksnäring

Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar och förväntas växa under lång tid. Det är en näring som skapar arbetstillfällen, bidrar till den lokala ekonomin och ökar attraktiviteten.

Ställningstaganden:

 • Köpings kommun ska samarbeta, främst med Region Västmanland och Västra Mälardalen, för att nå en samsyn och utveckla besöksnäringen.
 • I Köpings kommun finns goda förutsättningar för att utveckla natur- och kulturturismen i form av bland annat vandrings- och cykelleder.
 • Nya och befintliga aktörer ska känna stöd i sin affärsutveckling och kunna marknadsföra sig via Köpings kommuns olika kanaler, inte minst besökswebben visitkoping.se.

Drivmedel

Vi ser idag en stark utveckling av bilar som drivs av alternativa fossilfria fordonsbränslen, särskilt elbilar. Det är därför svårt att i nuläget förutspå efterfrågan på lägen för traditionella drivmedelsstationer i framtiden, även om de också fyller en funktion för bilvård och förhyrning. Eftersom traditionella drivmedelsanläggningar medför ett riskavstånd så har lokaliseringen en betydelse för omgivande bebyggelse.

Ställningstaganden:

 • Nya drivmedelsstationer bör inte lokaliseras i centrala delarna av staden utan ska företrädesvis lokaliseras i närheten av trafikplatser eller längs infartsvägar på platser där de inte förhindrar framtida tätortsbebyggelse.
 • Utbyggnaden av laddstolpar för elbilar bör stimuleras. Kommunen ska generellt vara positiv till att upplåta plats för privata aktörers etablering av laddstolpar även på kommunal allmän plats, med hänsyn tagen till aktuell lagstiftning.

Utvecklingen av infrastruktur för olika slags drivmedel kan behandlas mer i kommande kommunomfattande översiktsplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF