2. Utgångspunkter

Inledning

Utgångspunkten för översiktsplanen överensstämmer med plan- och bygglagens syfte, nämligen att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Utöver lagregleringen styrs innehållet i fördjupningen av översiktsplanen av politiska beslut som kommit till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument och liknande på nationell, regional och kommunal nivå. I planförslaget har avvägningar gjorts mellan olika intressen. Planen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen ska planera och arbeta för att genomföra planen genom att låta översiktsplanen vara vägledande i det kommunala budgetarbetet.

Planeringsunderlag

När kommunen har samråd om ett förslag till översiktsplan ska kommunen enligt plan- och bygglagen 3 kap. 8§ redovisa det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget. I bilagan Planeringsunderlag sammanfattar och hänvisar vi till relevant planeringsunderlag som har använts vid framtagande av fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort.

Planeringsunderlag (PDF)

Befolkningsutveckling

För att ha en beredskap att kunna möta en eventuell ökad efterfrågan på bostadsbyggande, etableringar eller samhällsfunktioner behöver den fysiska planeringen ha en framförhållning och ta höjd för en ökande befolkning genom en god planberedskap. Fördjupningen av översiktsplanen har utgått från ett scenario där det skulle bo cirka 20 700 personer i Köpings tätort år 2040 och cirka 21 200 år 2050, jämfört med 18 720 personer 2020. Se bilaga för mer information om befolkning och prognoser.

Planeringsunderlag, avsnitt Demografi (PDF)

Mål- och styrdokument

Det finns flera nationella, regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling som översiktsplanen bör sträva mot att uppnå. Dessa beskrivs i bilaga. Utifrån dessa har nedanstående förslag till målbild för arbetet med fördjupning av översiktsplanen formulerats.

Mål- och styrdokument

Förslag till målbild Köping 2040 med utblick mot 2050

Köping är den välkomnande och trygga kommunen med närhet till mycket. Köping är den levande industristaden, som har ett strategiskt läge vid Mälaren och där järnvägen, E18 och hamnen innebär stora möjligheter för goda kommunikationer och hållbart resande. Att dessutom Bergslagens mystiska natur och Mälarlandskapets öppna landskap med lövskogar finns runt knutarna gör att här finns möjlighet till ett aktivt och attraktivt friluftsliv. Med tydlig inriktning mot attraktiva områden och trygghet är Köping ett självklart val när det gäller bosättning och verksamhetsetableringar.

  • Köping är en levande stad där våra invånare trivs och mår bra.
  • Genom förtätning skapas en levande stad med centrum- och stationsnära boende i tätorten.
  • Kommunen ger förutsättningar för en levande stad genom att ha god planberedskap för företagseta­bleringar, bostäder och offentlig service.
  • Kommunen kan bidra till en levande stad genom att utveckla befintliga grönområden och parker genom upprust­ning och underhåll, samt att tillgänglighe­ten för alla ska prioriteras.
  • Köping ska verka för att bygga och skapa trygga platser och mötesplatser som är tillgängliga för alla vilket bidrar till en levande stad.
  • Hållbarhet och folkhälsa bidrar till en hållbar levande stad.

Barnperspektivet bör vara en naturlig utgångspunkt, men det handlar också om hur man kan bidra till ett hälsosamt och tryggt liv, där medborgarna oberoende av ålder och ekonomiska förutsättningar kan få inflytande över sin närmiljö.

Det krävs att kommunen hela tiden ser till helheten och växer med ansvar. Genom god fysisk planering och genomtänkta projekt kan kommunen skapa förutsättningar för att tillgodose en växande befolkning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF