10. Riksintressen

Du kan klicka runt i kartan och läsa mer om varje område. Du kan tända och släcka lager i menyn längst ner till höger.

Om riksintressen

Riksintressen är mark- eller vattenområden som anses vara av nationell betydelse för något av de syften som anges i 3 och 4 kap. miljöbalken. Det kan exempelvis handla om vägar, järnvägar, kulturmiljövård, naturvård, yrkesfiske eller mineralresurser.

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada, försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dem, eller motverka dem. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska områdets funktioner skyddas. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa alla riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Nedanstående utpekade riksintressen berörs av fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort.

Kommunen bedömer att inget av de utpekade riksintressena påtagligt skadas av de förslag kring mark- och vattenanvändningen som planförslaget omfattar.

Yrkesfiske, sjöar, 3 kap 5 § MB

Mälaren är utpekat som riksintresse för fångstområden och lek- och uppväxtområde för gös.

Eventuella åtgärder som muddring, grävning, fyllning eller liknande ska ske med stort hänsynstagande till områdets betydelse för fisket.

Anläggningar för kommunikation, 3 kap 8 § MB

Trafikverkets utpekande av riksintressen sker ur ett hushållningsperspektiv och utifrån det övergripande transportpolitiska målet. Transportsystemet ska erbjuda medborgarna och näringslivet en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar.

Det finns fyra områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer i Köpings tätort.

Sjöfart och Köpings hamn

Köpings hamn och farleden till Köpings hamn utgör riksintresse för sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 oktober 2001. Köpings hamn och hamndelar som är både på land och till sjöss är av riksintresse för regionen. Innebörden av riksintresset och vilka funktioner som ingår har beskrivits i en rapport framtagen av Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i samarbete med Vägverket och Banverket (Rapport maj 2007). I rapporten preciseras vilka hamndelar som bedöms vara av riksintresse.

I riksintresset Köpings hamn ingår även de järnvägsspår som krävs för hamnens funktion.

Hamnen och hamndelarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningar i hamnen.

Transporter till och från hamnen måste säkerställas, det vill säga utöver farleden in till hamnen ska även anslutande infrastruktur i form av väg- och järnvägsanslutningar säkras.

Köpings kommun anser att hanteringen vid energihamnen i Köping inte är av nationell betydelse och att den delen av hamnen därmed inte längre bör bedömas vara en del av riksintresset Mälarfarleden och Köpings hamn.

Väg

Väg E18 ingår i det stamvägnät som utgör riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB som Trafikverket har fastställt 2010. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Väg E18 går i Sverige från norska gränsen till färjeläget i Kapellskär. Sträckan mellan Köping och Västjädra är den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte är motorväg. Idag är den en mötesfri motortrafikled (2+1-väg). Trafikverket planerar att delen Köping – Västjädra ska byggas ut till motorväg i syfte att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Byggstart sker tidigast 2022 och planeras vara klar hösten år 2025.

Även anslutningen till Köpings hamn via länsväg 580 (Ängebyleden), länsväg 250 och Nya Hamnvägen är av riksintresse för vägar.

Ny bebyggelse och nya verksamheter bör inte lokaliseras i anslutning till viktiga transportleder på ett sätt som kan förhindra deras funktion. De mark-, och vattenområden som behövs för ny- och ombyggnationer av vägsträckningarna som ingår i det utpekade vägnätet ska skyddas på samma sätt som befintliga vägar.

Järnväg

Enligt beslut från Trafikverket ska de mark- och vattenområden, som berörs av utpekade befintliga och planerade banor, spårområden och terminaler samt de stationer som är belägna vid dessa banor, skyddas med stöd av miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet 8 § MB. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av järnvägsanläggning. Funktionen av dessa anläggningar ska skyddas så att de transportpolitiska målen som miljömål inte motverkas.

Utöver själva banan så är alla järnvägsstationer med resandeutbyte utmed det utpekade järnvägsnätet av riksintresse samt befintliga och planerade anläggningar som behövs för elförsörjning, trafikledning mm.

De lokala järnvägsspåren, från hamnen till växelspåret, som krävs för hamnens funktion är av riksintresse både för järnvägen och för sjöfarten.

Kommunen planerar för möjligheten att järnvägen i framtiden dras i en rätare sträckning genom Köping. Då kan delar av befintlig järnväg tas bort. Se avsnitt Framtida järnvägssträckning i kapitel Trafik. Kommunen önskar att den föreslagna järnvägen på sikt bör utgöra riksintresse för anläggningar för kommunikation.

Kapitel Trafik, avsnitt Framtida järnvägssträckning

Rörligt friluftsliv, 4 kap MB

FÖP:en gränsar till riksintresset det rörliga friluftslivet Mälaren med öar och strandområden, i de sydöstliga delarna av Köpings tätort. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Kommunen bedömer att riksintresset inte berörs av förslagen i fördjupningen av översiktsplanen.

Naturvård, 4 kap MB

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU med syfte att bidra till bevarandet av biologisk mångfald. Varje naturtyp och art ska bidra till att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Natura 2000-områden är att betrakta som riksintresse enligt 4 kap 8 § Miljöbalken.

I närheten av Köpings tätort finns två Natura 2000-områden, Lindöberget Väst, som omfattas av både art- och habitatdirektivet, samt fågeldirektivet, och Lindöberget Öst som endast omfattas av art- och habitatdirektivet.

Kommunen bedömer att Natura 2000-områdena inte berörs av förslagen i fördjupningen av översiktsplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF