Manhem 15

Flygfoto

Planområdet ligger i centrala Köping mellan Hökartorget och Torggatan. Planområdet omfattar endast fastigheten Manhem 15, byggnaden där galleria Ågången finns. Den nya detaljplanen innebär att byggnaden kan användas för centrumverksamhet och bostäder istället för bara handelsverksamhet.

Utveckling av befintlig byggnad för centrumverksamhet och bostäder

Detaljplanen är tänkt att ersätta del av gällande detaljplan PL 236, Del av centrum Kv Midgård, för fastigheten Manhem 15. I gällande detaljplan är fastigheten Manhem 15 planlagt endast för handelsändamål (H). I den nya detaljplanen ersätts handelsändamålet med centrumverksamhetsändamål. Det gör det tillåtet med fler typer av verksamheter i bottenvåningen än bara handel, vilket ökar förutsättningarna för en levande bottenvåning. Planförslaget tillåter också bostäder på andra våningen i befintlig byggnad.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsnämnden fick den 18 januari 2022 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 15) att upprätta ny detaljplan för Manhem 15 i Köping för att kunna tillåta fler användningar i befintlig byggnad.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på granskning mellan 15 februari - 8 mars 2023 och nu pågår arbete inför antagande.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 717 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 156 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE