Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp

Flygfoto

Området ligger i södra Stäudd i Munktorp, vid Mälaren.

Bostäder och fastighetsavstyckning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och viss utbyggnation av dessa, i avsikt att genomföra en avstyckning från Hogsta 1:13 till tio enskilda fastigheter. Planläggningen tar hänsyn till områdets karaktär och den översvämningsrisk vid ett 100-års flöde som finns i området genom att begränsa byggrätter och var byggnader får placeras.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 170) att upprätta en ny detaljplan för Hogsta 1:13 i Munktorp, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på granskning mellan 29 december 2022 - 24 januari 2023 och nu pågår planarbete inför antagande.

Dokument till planförslaget

Underrättelse om granskning Pdf, 142 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 425 kB.Samrådsredogörelse Pdf, 1010 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka sakägare planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben då den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE