Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp

Flygfoto

Området ligger i södra Stäudd i Munktorp, vid Mälaren.

Bostäder, småbåtshamn och fastighetsavstyckning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och viss utbyggnation av dessa, i avsikt att genomföra en avstyckning från Hogsta 1:13 till tio enskilda fastigheter. Planläggningen tar hänsyn till områdets karaktär och den översvämningsrisk vid ett 100-års flöde som finns i området genom att begränsa byggrätter och var byggnader får placeras. Det planläggs även för en liten småbåtshamn.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 170) att upprätta en ny detaljplan för Hogsta 1:13 i Munktorp, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 11 april 2022 – 13 maj 2022 och nu pågår planarbete inför granskning.

 

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 478 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka sakägare planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben då den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE