Del av Sylta 2:2 m.fl. (Odlingslottsområdet)

Flygfoto över planområdet

Odlingslottsområdet ligger längs Kölstaån, öster om Odensvivägen och sydost om E18 i Köpings kommun. Detaljplanen säkerställer att marken kan fortsätta användas till odlingslotter och reglerar hur det får byggas i området.

Ett odlingslottsområde som är tillgängligt för allmänheten

Illustration

Illustration över hur odlingslotterna förslagvis kan se ut med ett stråk längs Kölstaån.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa området för odlingslotter och därmed ge möjlighet till odling och byggnadsåtgärder. Dessutom reglerar detaljplanen bebyggelsen och byggnationen så att odlingslottsområdet behåller sin småskaliga karaktär. Detaljplanen möjliggör att enklare åtgärder inom odlingslotterna kan göras utan bygglov. Detaljplanen ska göra det tydligt att området inte är ett koloniområde. Allmänhetens tillgänglighet till området närmast Kölstaån samt möjligheten att passera genom området säkras i detaljplanen.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2021 (SBN § 115) beslutat att anta detaljplan för del av Sylta 2:2 m.fl. i Köping, Köpings kommun. Detaljplanen fick laga kraft den 14 januari 2022. 

Dokument till detaljplanen

Plankarta Pdf, 565 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE