Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Strö 4:3 m.fl. (trafiklösning Ringvägen)

Flygfoto

Flygfoto över planområdet.

Området ligger strax söder om E18 och handelsområdet Big Inn. Den nya detaljplanen möjliggör för en ny trafiklösning i form av en cirkulationsplats på Ringvägen.

Ny cirkulationsplats vid Big Inn

Detaljplanens syfte är att ersätta mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen. Planområdet sträcker sig 30 meter in på Big Inn-området för att säkerställa anslutningar in på området. Marken planläggs som gata och handel för att bibehålla sin funktion. Utfartförbud finns från lokalgatorna inne på området för att skapa trafiksäkra anslutningar från Big Inn-området till cirkulationsplatsen.

Planområdet sträcker sig även en bit västerut på Ringvägen. Detta för att möjliggöra framtida trafiklösningar vid korsningen Ringvägen-Barnhemsgatan. Inom detta område planläggs en del av parkmarken i gällande detaljplan (PL 263) som gatuområde.

Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av nuvarande detaljplanerna PL 172, PL 179 och PL 263. De delar som berörs är i huvudsak den mark som är planlagd som gata och park längs med Ringvägen.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau § 283) att upprätta en ny detaljplan för delar av Strö 4:3 m.fl. i syfte att möjliggöra en ny trafiklösning på Ringvägen vid Big Inn i Köping, Köpings kommun.

Samråd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 juni 2020 (SBN § 51) beslutat att detaljplanen skickas ut på samråd.

Samrådstid: 29 juni 2020 – 1 oktober 2020 (Observera att samrådstiden är förlängd!)

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via e-post eller post och inkommit senast 1 oktober 2020 till

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR 042/2019), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Information om samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Trafikanalys

PM - Förprojektering


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 17 juli 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Leo Pedersen

PLANARKITEKT