Del av Sorby 1:6 m.fl.

Flygfoto över området

Området ligger i Munktorp tätort. Den nya detaljplanen möjliggör för bostadsbyggande samt förlängning av Åkerivägen ut mot Rabbstavägen.

Bostäder till Munktorp

Syftet med planen är att lämplighetspröva marken för bostadsbyggande, samt kommunal gata och kommunal gång- och cykelväg. Planen kommer medföra att Åkerivägen förlängs och förbinder området med Trafikverkets väg, Rabbstavägen. En gång- och cykelväg planeras längs med Rabbstavägen till Munkvägen för att möjliggöra säker passage för oskyddade trafikanter.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag den 17 december 2019 av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för bostäder och förskola i Munktorp, Köpings kommun. Förskola har sedan byggts ut enligt gällande plan vilket gör att denna detaljplan enbart inriktar sig på bostäder.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 28 oktober – 18 november 2021 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 413 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2 MB.

Geoteknik Pdf, 3 MB.

Utredning av förekomsten av klorerade lösningsmedel Pdf, 1 MB.

Utredning av förekomsten av klorerade lösningsmedel - provtagning Pdf, 2 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE