Del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan)

Flygfoto

Området ligger i Johannisdalsskogen. Den nya detaljplanen möjliggör för en utveckling av befintlig verksamhet (IKW-stugan).

Utveckling av IKW-stugan

IKW-stugan ägs av IK Westmannia som hyr marken av kommunen. IKW-stugan utgör en samlingspunkt för motionärer och den hyrs även ut till sammankomster. I gällande plan är området planlagt som allmän plats, naturmark. För att ge området en mer ändamålsenlig användning och öka IK Westmannias möjligheter att utveckla verksamheten vid IKW-stugan tas denna detaljplan fram genom att planlägga området som besöksanläggning.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au §18) att upprätta en ny detaljplan för del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köping, Köpings kommun.

Granskning

Planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation den 22 mars 2023 beslutat om granskning för detaljplan del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köpings tätort, Köpings kommun (§ D 2021/92).

Granskningstid: 30 mars 2023 – 5 maj 2023

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 5 maj 2023 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

eller

samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (Dnr 2021/92), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 531 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 191 kB.

Underättelse om granskning Pdf, 203 kB.

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE