Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Sjötullen 1:2 m.fl.

Flygfoto

Planområdet ligger vid Sjötullens industriområde, längs Kungsängsvägen och Malmönvägen. Den nya detaljplanen innebär att marken möjliggörs för industrimark.

Logistik- och lagerverksamhet nära hamnen

Den nya detaljplanen innebär att marken möjliggörs för industrimark. Inom området är det tänkt att muddermassor kan läggas upp från muddring av inloppet till Köpings hamn. Efter stabilisering av muddermassor och marköverbyggnad kan verksamheter med inriktning lager/logistik etableras.

Bebyggelse, vägar och bullervall

Bebyggelsen föreslås medges med en högsta nockhöjd om 16 meter. Det nya verksamhetsområdet får en ny gata att ansluta till. Gatan förlängs med en ny gång- och cykelbana och sammanbinds med befintliga cykelstråk. Anslutning till industrispår är också tänkt att prövas. Vidare ingår ytor som planläggs som natur där en bullervall mot Kungsängen finns och där en yta för hantering av dagvatten finns.

Området idag

Stora delar av planområdet används idag som jordbruksmark, men även en befintlig och etablerad verksamhet väster om Kungsängsvägen ingår, i syfte att möjliggöra för en utökning av fastigheten Sjötullen 1:9. För den idag oexploaterade marken av planområdet är tanken att verksamheter kan etableras med inriktning lager/ logistik med tydlig anknytning till Köpings hamn.

Planområdets avgränsning syftar till att ersätta delar av nuvarande generalplan PL 171. De delar som berörs är i huvudsak mark som är planlagd som industrimark samt områden för tekniskt ändamål och väg. Den nya detaljplanen behövs för att ta bort områden för tekniskt ändamål, justera vägdragningar efter rådande förhållande samt pröva ny vägdragning.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för del av Sjötullen 1:2 i Köping, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på granskning mellan 2 april 2020 - 6 maj 2020 och nu pågår planarbete inför antagande.

Dokument till planförslaget

Underättelse om granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Miljökonsekvensbeskrivning

Dagvattenutredning

Bullerutredning

Kompletterande bullerutredning

Geoteknisk undersökning

Samrådsredogörelse


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 18 maj 2020

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal