Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Del av Köping-Ullvi 6:1 och 6:2 - del av Kristinelunds sportfält

Flygfoto

Planområdet ligger vid Kristinelunds sportfält, nordöst om det nybyggda badhuset. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola.

Centralt placerad förskola

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny centralt placerad förskola. Detaljplanen omfattar även en öppen grusad yta som idag bara får användas som parkering, där den nya detaljplanen föreslår att ytan kan användas till att bygga en hall för idrottsändamål.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 31 mars 2020 fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 98) att upprätta en ny detaljplan för del av Köpings-Ullvi 6:1 m.fl. i Köpings tätort.

Digital presentation

Nedan kan du se en digital presentation av detaljplanen, istället för ett samrådsmöte. Under videon finns frågor som kom in under samrådet.

Frågor & svar

2021-01-21
Om det finns flera intressenter att driva en privat idrottsanläggning där.... Antar att alla som vill måste få en chans att lägga ett bud på marken i en offentlig upphandling om det ska gå rätt till?

Svar från planchef Anita Iversen:
Markanvisning i Köpings kommun sker utifrån "Riktlinjer för markanvisning" som har beslutats av kommunfullmäktige. Utifrån dessa riktlinjer har kommunen flera möjligheter att sälja mark, däribland direktanvisning. Försäljning av mark har ingen koppling till offentlig upphandling och regleras därför inte genom lagen om offentlig upphandling.

I detaljplaner styr man inte hur markanvisning och markförsäljning sker. Därför hänvisar vi fortsatta frågor om det till markenheten.

2021-01-20
Hur stor får idrottbyggnaden (hallen) vara?

Svar från planchef Anita Iversen:
I samrådsförslaget står det att den får vara max 2000 kvadratmeter stor, men det kan komma att ändras utifrån vilka synpunkter som vi får in under samrådet.

2021-01-14
Vad för slags idrottsanläggning är det i behov av att ha i den tilltänkta byggnaden?

Svar från planchef Anita Iversen:
Detaljplanen i sig reglerar inte vad för slags idrottsbyggnad det blir, bara hur stor den max får vara. Kommunen har fått förfrågningar från privata intressenter som vill bygga padelhall, men inga beslut är tagna om marken ska säljas till dem.

2021-01-11
Hela parkeringsytan vid ishallen verkar ju försvinna, vart skall alla dessa besökare parkera? När det sen är matcher så är ju denna parkering full av bilar. Tror ju knappast att Hotell Scheele och OK tillåter parkering när folk besöker ishallen.

Svar från planchef Anita Iversen:
Parkeringen vid ishallen blir kvar som parkering men den delas med förskolan. Vi bedömer att det kommer att fungera bra eftersom förskolan bara använder parkeringen dagtid.

2021-01-06
Har antalet parkeringsplatser vid grusområdet respektive ullvi/badhusparkeringen tagits till hänsyn? För tillfället finns det knappt så det räcker till elever samt badhusbesökare så hur skulle detta lösas?

Svar från planchef Anita Iversen:
Vi är medvetna om parkeringssituationen. En mindre del av den grusade ytan kan bli parkering även om där skulle komma en ny byggnad. Men framför allt är hela gräsytan mellan befintlig parkering och Ullvileden möjlig att göra som parkering, enligt redan gällande detaljplan.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 5 januari 2021 - 26 januari 2021 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Plankarta Pdf, 487 kB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 660 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF