Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Balder 8 m.fl.

Flygfoto med planområdet markerat

Området ligger öster om Bivurparken och norr om Stora torget och Rådhuset. Den nya detaljplanen innebär ett par byggrätter, möjligheten att använda befintlig byggnad till flera användningar, förtätning och uppdatering av en äldre detaljplan.

Utökad kyrkoverksamhet och skydd av värdefull bebyggelse

Planområdet ersätter den gamla detaljplanen, PL 68 Kvarteret Balder. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av församlingshemmet och att använda komministergården som kontor. Detaljplanen innebär också förtätningsmöjligheter genom en ny byggrätt för bostäder och möjligheten att uppföra komplementbyggnader inom planområdet. Inom planområdet finns en värdefull bebyggelse i kyrkomiljön, därför införs även skyddsbestämmelser för att skydda bebyggelsemiljön.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 322) att upprätta ny detaljplan för Balder 8 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Granskning

Planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation beslutat om granskning av Balder 8 m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun (§D 21-000662).

Samrådstid: 11 juni - 2 juli 2021

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 2 juli till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR 475/2019), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Plankarta Pdf, 497 kB.

Antikvarisk utredning Pdf, 15 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 569 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka sakägare planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben då den innehåller personuppgifter.

Upphäva fastighetsindelning

För att genomföra detaljplanen Balder 8 m.fl. krävs det att gällande fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Ett förslag för att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser har upprättats och är ute för samråd nu.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Jesper Eklund

PLANHANDLÄGGARE