Alf 14 m.fl.

Flygfoto

Området ligger centralt i Köping mellan Barnhemsgatan och Scheelegatan. Den nya detaljplanen innebär att det blir möjligt att uppföra bostäder och/eller en samlingslokal samt att området även fortsättningsvis kan användas för funktion för parkering och återvinningsstation.

Samlingslokal eller bostäder

Planförslaget gör det möjligt att anlägga bostäder eller samlingslokal mot Barnhemsgatan. Den befintliga parkeringsytan och platsen för återvinningsstation tas därmed i anspråk. Dessa ges utrymme på den sydvästra delen av planområdet där det fortsatt är möjligt med parkering och återvinningsstation.

Kommunens förhoppning är dock att på sikt kunna nyttja även fastigheten närmast Scheelegatan för bostäder. Bostäder möjliggörs därför även här.

I planbeskrivningen ges en närmare beskrivning av planen och de möjligheter den ger.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för Alf 14 m.fl i Köpings tätort, Köpings kommun.

Överklagad

Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 april 2023, SBN § 33 beslutat att anta detaljplanen för Alf 14 m.fl. i Köping, Köpings kommun. Detaljplanen har blivit överklagad.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.Plankarta Pdf, 311 kB.Samrådsredogörelse Pdf, 234 kB.Granskningsutlåtande Pdf, 186 kB.Geoteknisk PM Pdf, 4 MB.

Protokollsutdrag Pdf, 370 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE