Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2018-02-08)

Vi har lämnat in komplettering till domstolen

Mark- och miljödomstolen begärde i sitt föreläggande i december 2017 förtydligande från oss genom svar på frågor rörande bland annat vissa ledningar och pumpstationer. Den kompletteringen är inskickad och kan läsas i sin helhet på sidan för ansökningshandlingar.

Länk till sidan för ansökningshandlingar

Arbetet fortsätter med detaljprojektering

Under vintern 2018 fortsätter arbetet med detaljprojektering av ledningar och pumpstationer.

Personal från tekniska kontoret och Sweco kommer att besöka områdena under vintern som en del i arbetet. Områdena kan komma att fotograferas och filmas som underlag för projektering och utredning. Personal från tekniska kontoret eller Sweco ska kunna legitimera sig på anmodan.

När detaljprojekteringen är klar kommer husägare att få information kring förbindelsepunkter. I nuläget är det svårt att säga tidpunkt för när detaljprojekteringen är klar.

I samband med detaljprojekteringen har också arbete med ledningsrätter påbörjats och kommer att pågå fram till sommaren 2018.

Här kan du läsa om ledningsrätt på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidsplan

Mark och miljödomstolen har meddelat ett preliminärt datum för dom i vattendomsansökan som innebär att sjöledningen kan påbörjas som tidigast hösten 2019.

Arbeten på land beräknas tidigast påbörjas under våren 2019.

Färdiga arbeten

  • Inlämnad vattendomsansökan
  • Naturvärdesinventering
  • Kompletteringar vattendomsansökan

Pågående arbete

  • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
  • Skriva överenskommelser med fastighetsägare för ledningsrätter
  • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
  • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske. 
  • 12:6 anmälan. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
  • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
  • Samråd kring kulturminnen.Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen i Västmanlands län samordnar prövningen av naturmiljö och kulturmiljö.

Här hittar du handlingar för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren

Inget besked från förvaltningsrätten om beslut kring överklagande

Tekniska kontoret har inte fått svar från förvaltningsrätten när beslut kan väntas angående de överklaganden som gjorts på kommunfullmäktiges beslut om VA-verksamhetsområde, VA-taxa med mera. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se