Mängden uran i vattnet minskar

Uran finns naturligt i berggrunden och i grusåsar vilket gör att grundvattnet ibland kan ha högre halter av uran.

 Livsmedelsverket har tidigare rekommenderat att producenter som har ett dricksvatten med mer än 15 mikrogram (µg) uran per liter ska sätta in åtgärder för att få ner halterna.

Livsmedelsverket har i januari 2015 gett ut en ny vägledning till föreskrifterna för dricksvatten. I denna har åtgärdsgränsen för uran anpassats till världshälsoorganisationens, WHO, riktvärde och därför höjts från 15 µg per liter till 30 µg per liter.

I Köping finns uran i dricksvattnet och riktvärdet hålls genom ökad infiltration från Hedströmmen i väntan på nytt reningssteg vid vattenverket.

 

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

Halt uran µg per liter

14,65

14,50

10,21

9,0

Senaste mätvärden på uran i dricksvattnet

Prover tas regelbundet och detta är de senaste mätvärdena för uran i dricksvattnet.

Mars

2016-03-22 15 mikrogram per liter

April

2016-04-05 10 mikrogram per liter
2016-04-12 15 mikrogram per liter
2016-04-26 19 mikrogram per liter

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se