Naturvård och skogsvård

Köpings kommun har en varierad natur; skogar med urskogskaraktär, Hedströmsdalen, Mälarstranden, hagmarker, sjöar och tätortsnära friluftsområden. Vi arbetar för att bevara en rik och omväxlande natur och ge möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Vi ska hushålla med kommunens naturresurser.

Så här arbetar vi med naturvård

  • Områden med höga naturvärden värnas.
  • Vi restaurerar värdefulla naturområden, till exempel Norsa hagar.
  • Naturinventeringar.
  • Dokumentation och sammanställning av de naturvärden som finns.
  • Samarbete med allmänheten, naturvårdsföreningar, jordbruket och skogsbruket för att höja kunskapen och medvetenheten om den biologiska mångfalden.
  • Naturvårdsinriktad skötsel av kommunens parker, strövområden och skogar.
  • Kalkningsverksamhet i samarbete med grannkommuner, skogsbolag och fiskeföreningar.

Så här arbetar vi med skogsvård

Våra skogar röjs och gallras när det finns behov. Syftet med skogsarbetet är att

  • Öka säkerheten i områdena och ta bort sjuka och döda träd.
  • Göra områdena mer inbjudande, ljusare och tryggare.

Vi gallrar cirka 20 meter från fastighetsgränserna och cirka 10 meter från bollplaner och gång- och cykelbanor. All privat egendom som ligger på kommunal mark ska plockas bort. Tekniska kontoret ansvarar inte för eventuella skador på privat egendom utanför tomtgränsen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se