Inventering av grönstrukturen

Tätorten består av bebyggelse, gator, vägar och obebyggd mark av olika slag. Platserna med växtlighet i Köping är främst naturområden och parker, men även till exempel trädgårdar, bostadsgårdar, alléer, kyrkogårdar samt odlingsmark. Dessutom finns det vattenområden, torgplatser, gågator och idrottsanläggningar. Detta pussel av olika typer av grönområden i tätorten hänger ihop i en helhet. I bästa fall bildar de ett sammanhängande nätverk av grönytor och gröna stråk, som kallas för grönstruktur.

Köpings grönstruktur är inventerad

En inventering av Köpings grönstruktur har gjorts under 2009. Det är ett viktigt första steg mot att skapa en grönstrukturplan. Inventeringen beskriver grönområden utifrån olika värden, sociala, rekreativa, historiska, kulturella samt ekologiska. Utifrån resultatet från inventeringen görs en grönstrukturplan som blir ett underlag för översiktsplanen.

Bild på parkmiljö
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se