Belysning

Bild på gammaldags belysningsstolpe

Kommunens gatubelysning ses över en gång om året. Vart fjärde år byts lamporna. Normalt sker tändning och släckning av gatubelysningen automatiskt via ett ljuskänsligt relä.

För närvarande pågår ett flerårigt projekt att byta alla lampor i kommunens gatubelysning. Äldre lampor innehåller ofta kvicksilver och de ersätts med energisnålare lampor med högtrycksnatrium. Lampor med högtrycksnatrium ger ett mer gulaktigt sken än de äldre lamporna.

Ljusprogram för Köping

För att stärka tryggheten i Köpings stadsmiljö finns ett belysningsprogram som syftar till att göra de områden som idag känns osäkra och mörka, mer upplysta och trygga. Det gäller främst gång- och cykelvägar och runt arbetsplatser där många kvinnor arbetar. 2009 beviljade Länsstyrelsen bidrag till Köpings kommun för ett sådant projekt. Målsättningen med programmet är just att visa hur belysningsåtgärder kan bidra till att skapa en jämställd, trygg och trivsam stadsmiljö.

Programmet i sin slutliga utformning omfattar Nygårdsområdet, stadens centrala delar och även viktiga gångstråk däremellan samt alla befintliga gångtunnlar. Det finns också förslag på ljussättning av enskilda byggnadsverk som är utvalda därför att de är karaktäristiska i stadsbilden. En ljussättning av objekten kan bidra till underlätta för människor att orientera sig i staden och ge en variation i nattbilden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se