Anmäl skada

Skadad hand

Här hittar du information om hur du gör om du vill ansöka om skadestånd från kommunen - om något du äger, eller du själv, fått en skada på grund av att vi gjort fel eller varit oaktsamma.

Om du har råkat ut för en personskada (till exempel halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil, eller fått översvämning) och du tycker att det är vårt ansvar kan du göra en anmälan till oss och begära skadestånd.

Det krävs att vi antingen

  • är fastighetsägare (det vill säga äger aktuell mark eller byggnad), eller
  • är ansvarig väghållare (det vill säga ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel)

och har orsakat skadan genom fel eller oaktsamhet.

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Vi gör prövning i samråd
med försäkringsrådgivare

När en skadeanmälan kommer in är det vanligast att vi själva prövar om det är vi som orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare på den ansvariga förvaltningen, i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Tänk på att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för skadan.

Anmälan

Fyll i blanketten ”Skadeanmälan”. Den går att fylla i på datorn, eller för hand, men den måste alltid skrivas ut och signeras manuellt.
Skicka blanketten, med bilagor, till oss. Adressen står på blanketten. Tänk på att du inte kan scanna och mejla in din skadeanmälan eftersom vi behöver få din underskrift i original.

Frågor

Har du frågor om skadeanmälan kan du kontakta Michael Sundh via Tekniska kontorets kundtjänst på telefon 0221-252 50.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se