Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2018-06-28)

Besked från förvaltningsrätten
om beslut kring överklagande

Den 17 april meddelades domen från förvaltningsrätten om de överklaganden som gjorts på kommunfullmäktiges beslut om VA-verksamhetsområde, VA-taxa med mera. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena i de delar som gäller beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Rätten upphäver dock beslutet om ny anläggningstaxa på grund av att den anser att tomtytans storlek får för stor betydelse, vilket leder till en oskälig avgift för de med en tomtyta som är större än 3000 kvm.

Vi överklagar domen för att tydligare praxis behövs

Vi har beslutat att överklaga domen eftersom den taxa vi lagt utgår ifrån en beräkningsmodell som stora delar av kommunsverige använder sig av. Om domen håller skulle det alltså kunna innebära att flera kommuner i Sverige behöver göra om sina taxor. Därför tycker vi att domen ska prövas i högre instans så att vi tydligt får veta vilken praxis vi ska utgå ifrån. Om vi inte får prövningstillstånd, och domen kvarstår, rättar vi oss självklart efter den och startar arbetet med att ta fram en ny anläggningstaxa.

Länkar

Vi har lämnat in komplettering till domstolen

Mark- och miljödomstolen begärde i sitt föreläggande i december 2017 förtydligande från oss genom svar på frågor rörande bland annat vissa ledningar och pumpstationer. Den kompletteringen är inskickad och kan läsas i sin helhet på sidan för ansökningshandlingar.

Länkar

Arbetet pågår med detaljprojektering

Under 2018 fortsätter arbetet med detaljprojektering av ledningar och pumpstationer.

Personal från tekniska kontoret och Sweco kommer att besöka områdena under vintern som en del i arbetet. Områdena kan komma att fotograferas och filmas som underlag för projektering och utredning. Personal från tekniska kontoret eller Sweco ska på begäran kunna legitimera sig.

När detaljprojekteringen är klar kommer husägare att få information kring förbindelsepunkter. I nuläget är det svårt att säga tidpunkt för när detaljprojekteringen är klar.

I samband med detaljprojekteringen pågår också arbete med ledningsrätter. En lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet.

Länkar

Tidsplan

Mark och miljödomstolen har meddelat ett preliminärt datum för dom i vattendomsansökan som innebär att sjöledningen kan påbörjas som tidigast hösten 2019.

Arbeten på land beräknas tidigast påbörjas under våren 2019.

Färdiga arbeten

  • Inlämnad vattendomsansökan
  • Naturvärdesinventering
  • Kompletteringar vattendomsansökan

Pågående arbete

  • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
  • Skriva överenskommelser med fastighetsägare för ledningsrätter
  • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
  • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske. 
  • 12:6 anmälan. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
  • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
  • Samråd kring kulturminnen.Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen i Västmanlands län samordnar prövningen av naturmiljö och kulturmiljö.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se