Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2019-07-01)

Domstolsprocess kring beslutet om verksamhetsområde och taxa

En grupp boende i verksamhetsområdet har överklagat fullmäktiges beslut om att göra området till verksamhetsområde enligt LAV, i överklagan ingår också beslutet om ny VA-taxa.

Förvaltningsrätten godkände beslutet men upphävde taxan

Den 17 april 2018 meddelade Förvaltningsrätten att man avslog överklagandena i de delar som gäller beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Rätten upphävde dock beslutet om ny anläggningstaxa på grund av att den ansåg att tomtytans storlek får för stor betydelse, vilket leder till en oskälig avgift för de med en tomtyta som är större än 3000 kvm.

Vi överklagade domen för att tydligare praxis behövs

Vi beslutade att överklaga domen eftersom den taxa vi lagt utgår ifrån en beräkningsmodell som stora delar av kommunsverige använder sig av. Om domen höll skulle det alltså kunnat innebära att flera kommuner i Sverige behöver göra om sina taxor. Därför tyckte vi att domen skulle prövas i högre instans så att vi tydligt får veta vilken praxis vi ska utgå ifrån.

Kammarrätten gav oss rätt angående taxan

Den 5 mars 2019 kom Kammarrättens dom angående vår överklagan. De ger oss rätt vad gäller taxan och upphäver tingsrättens dom i de delar som rör ändrad taxa.

Även en grupp av de boende överklagade domen, men de beviljades inte prövningstillstånd i kammarrätten, utan den delen av domslutet kvarstår. De har nu begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, men inget besked har ännu kommit i det målet.

Process i mark- och miljödomstolen kring den sjöförlagda ledningen

Dom meddelad, vi får tillstånd till ledningen

Den 15 februari 2019 meddelades domen i målet. Mark- och miljödomstolen godkänner miljö- och konsekvensbeskrivningen och ger oss tillstånd till den sjöförlagda ledningen. Domstolen skriver bland annat att åtgärden är nödvändig för att trygga vatten och avloppsförsörjning inom aktuellt område.

Du kan också läsa alla ansökningshandlingar och kompletteringar via länken här nedan:

En grupp boende i området begärde prövningstillstånd (överklagade) i mark- och miljööverdomstolen. Domstolen tycker inte att det finns några skäl att bevilja ett sådant tillstånd. Den domen meddelades den 17 juni 2019.

Det praktiska arbetet

Fokus på ledningsrätter

Just nu har vi fokus på ledningsrätter för dragning på land. Vi avbryter arbetet med att försöka få till överenskommelser direkt med markägarna och överlämnar arbetet till Lantmäteriet. Det innebär att en handläggare på Lantmäteriet fortsättningsvis sköter kontakten med markägarna, bokar möten etc.

Den 5 april hölls ett första lantmäterisammanträde med de som berörs. Då avhandlades

 • Bakgrund till ledningsrättsansökan.
 • Information om förrättningsprocessen och ledningsrätt
 • Lagar och regler
 • Genomgång av förutsättningar för ledningsrätt
 • Ersättningsregler vid ledningsrätt
 • Frågor och diskussion
 • Förrättningens fortsättande

Detta är första steget i att få till ledningsrätter, men det är först när mark- och miljödomstolens dom vunnit laga kraft som vi kan gå vidare med arbetet. Den 15 juli 2019 är sista dagen att ansöka om prövningstillstånd för ett överklagande till Högsta Domstolen i ärendet.

Tidsplan

Eftersom domen i mark- och miljödomstolen kom först i mars kommer vi inte påbörja arbetet med sjöledningen i år. Det beror på att det blir för kort tid för att hinna upphandla entreprenör, eftersom vi för att kunna påbörja arbetet i tid måste ha en entreprenör upphandlad senast i början av juni. Om domslutet inte överklagas ytterligare ser vi alltså att arbetet med sjöledningen kommer påbörjas först i september 2020.

Färdiga arbeten

 • Inlämnad vattendomsansökan
 • Naturvärdesinventering
 • Kompletteringar vattendomsansökan

Pågående arbete

 • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
 • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
 • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske. 
 • 12:6 anmälan. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
 • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
 • Samråd kring kulturminnen.Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen i Västmanlands län samordnar prövningen av naturmiljö och kulturmiljö.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 juli 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se