Miljötillståndet i Köping

I Köpings kommun genomförs miljöövervakning för att kontrollera bland annat luft- och vattenkvalitet.

Miljöövervakningen syftar till att:

  • Följa och beskriva miljötillståndet och dess förändringar
  • Visa på om miljömål uppfylls
  • Visa på om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar av miljötillståndet
  • Avslöja nya, hittills okända miljöstörningar
  • Utgöra underlag vid utformning av miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder

Avgörande för vad som mäts är uppsatta miljömål, miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner. Miljöövervakningens resultat är basen för internationell rapportering och officiell statistik om miljötillstånd.

MFP Alternativtext

Luftmätare vid rådhuset

Luftmätningar

När det gäller miljöövervakning på luftområdet i Köping är kommunen ansvarig för att kontrollera hur miljökvalitetsnormer uppfylls. För kontrollen deltar Köpings kommun i det så kallade URBAN-mätnätet där cirka 40 tätorter runt om i landet deltar. Mätresultaten skickas sedan till IVL Svenska Miljöinstitutet på analys. Genom att medverka i URBAN-mätnätet underlättas jämförelse med andra kommuner. Vi får också god hjälp med utvärdering av data och bevakning av nya lagkrav.

Läs mer under Luft.

Vattenbevakning

Kontrollen sker under hela året i olika vattendrag och är reglerade av kontrollprogram för respektive vattensystem.

Läs mer om vattenbevakningen under Sjöar och vattendrag.

Förorenade områden

Med förorenade områden menas markområden, grundvatten eller sediment som genom lokala utsläpp har fått betydligt högre föroreningshalter än omgivningen. I Köping, liksom i hela Sverige, finns många områden från vilka föroreningar sprids eller riskerar att spridas till vår omgivning. Föroreningarna kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Antalet förorenade områden där efterbehandling pågår eller avslutats är en indikator för det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Läs mer om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se