Radon

Höga halter av radongas i bostäder betraktas som olägenhet för människors hälsa. Det kan vara markradon som sugs in i huset om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Det kan också vara radon från byggnadsmaterial, mest avges från blåbetong. Från och med 2004 är referensvärdet för högsta radonhalt i nya byggnader samt befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål 200 Bq/m3 (bequerel per kubikmeter). Problem med radon finns både i flerbostadshus och enbostadshus.

Om du hyr din bostad

Om du hyr din bostad, kolla med din fastighetsägare om mätningar av radon har genomförts i fastigheten.

Om du bor i villa

Du som bor i villa eller eget radhus måste själv se till att mäta radonhalten. Mätsäsong för radon är mellan 1 oktober till den 30 april.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se