Miljö- och hälsoskydd

I kommunen ska alla kunna känna sig trygga med att miljön är god och inte innebär risker för hälsan. Den som bedriver en verksamhet som kan vara farlig för människors hälsa eller miljö har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte förorsakar besvär, på lång och kort sikt.

Tillsyn över verksamheter

Miljökontoret har tillsyn över verksamheter i kommunen där det kan bli problem med människors hälsa eller miljön. Kontoret kontrollerar att verksamheten bedrivs utifrån miljöbalkens regler bland annat för utsläpp till luft och vatten, kemikalie- och avfallshantering och buller. Syftet är att förebygga och minska störningar och risker för människors hälsa och miljön.

Besök görs regelbundet  vid alla större företag som Yara AB, Volvo Powertrain och Nordkalk AB och hos mindre mekaniska verkstäder och plastindustrier. Även kommunala anläggningar, reningsverk, skolor och badanläggningar, besöks regelbundet.

Miljökontoret utreder klagomål på miljöstörningar och handlägger ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se