Miljö- och hälsoskydd

I kommunen ska alla kunna känna sig trygga med att miljön är god och inte innebär risker för hälsan. Den som bedriver en verksamhet som kan vara farlig för människors hälsa eller miljö har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte förorsakar besvär, på lång och kort sikt.

Tillsyn över verksamheter

Miljökontoret har tillsyn över verksamheter i kommunen där det kan bli problem med människors hälsa eller miljön. Kontoret kontrollerar att verksamheten bedrivs utifrån miljöbalkens regler bland annat för utsläpp till luft och vatten, kemikalie- och avfallshantering och buller. Syftet är att förebygga och minska störningar och risker för människors hälsa och miljön.

Besök görs regelbundet  vid alla större företag som Yara AB, Volvo Powertrain och Nordkalk AB och hos mindre mekaniska verkstäder och plastindustrier. Även kommunala anläggningar, reningsverk, skolor och badanläggningar, besöks regelbundet.

Miljökontoret utreder klagomål på miljöstörningar och handlägger ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken.

Vi kan hjälpa dig med din boendemiljö

Det är viktigt att vi har en god boendemiljö eftersom vi vistas mycket inomhus. När det gäller bostäder ställs krav på värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, ventilation samt tillgång på vatten till personlig hygien och matlagning.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det fastighetsägaren som har ansvaret. I första hand ska du kontakta din fastighetsägare om du anser att din hälsa påverkas negativt. Om fastighetsägaren inte bryr sig om problem som du sagt till om kan du vända dig till miljökontoret.

Anmäl ohälsosamma verksamheter

Du som vistas i offentliga lokaler ska inte utsättas för hälsorisker. Exempel på offentliga lokaler är idrottsanläggningar, gym, frisörsalonger, restauranger med flera. Om du misstänker att en offentlig lokal är ohälsosam kan du kontakta miljökontoret. Miljökontorets roll är att se till att människor inte utsätts för något som kan påverka hälsan negativt. Miljökontoret handlägger anmälningar och gör inspektioner i offentliga lokaler.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se