Muddring i Mälaren

Bakgrund

Sannolikt kommer sjöfarten och fartygens storlek att öka i framtiden. För att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping genomför Sjöfartsverket, Köpings kommun och Västerås Stad en fördjupning av farlederna, det så kallade Mälarprojektet.

Arbetets omfattning

  • Muddring i Köpingsviken från Runnskär till småbåtshamnen
  • Förstärkningsåtgärder, till exempel spontning
  • Användning av stabiliserade muddermassor för att förbättra kajen
  • Omhändertagande av förorenade muddermassor
  • Användande av muddermassor för att anlägga industriytor
  • Ställa i ordning kaj för tillfällig hamnverksamhet

Ansvarsområden

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärderna fram till hamngränsen i Västerås respektive Köping. Köpings kommun ansvarar för åtgärderna inom Köpings hamn.

Tre samråd har genomförts

Ett samråd genomfördes under sommaren och hösten 2013. Under projektets gång framkom ytterligare verksamheter som ledde till att ett kompletterande samråd genomfördes under januari 2015.

Det kompletterande samrådet omfattade användandet av muddermassor och en kaj för tillfällig hamnverksamhet.

Då framkom också önskemål om tydligare illustrationer om hur den planerade anläggningsytan kan komma att se ut och påverka landskapsbilden. Projektet tog fram dessa illustrationer, och allmänheten har haft möjlighet att komma med synpunkter på dem fram till den 24 april 2015.

Illustrationerna och förklaringar till bilderna finns i dokumentet ”Illustration anläggningsyta".

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se