Köpings hamn

Foto på fartyget Ohlau i Köpings hamn

Att frakta gods på vatten har i alla tider varit ett fördelaktigt alternativ, så även idag. Det är relativt billigt och den brist på kapacitet som vi ser på vägarna idag finns inte på sjön.

Varför en hamn i Köping

Köping har ett strategiskt läge längst in i Mälaren och utgör ett nav i de industritäta regionerna Bergslagen och Mälardalen. Vägnätet och järnvägen gör att Köpings hamn är en geografisk centralpunkt för gods in och ut ur regionen. För flera industrier och företag i Köping är hamnen en central nod för godstransporter där alternativet skulle vara tusentals transporter på lastbil och väg istället för med några fartyg på vattnet.

Karta över hamnområdet

Dagens hamnanläggning

Köpings hamn består av djuphamnen, spannmålskajen och oljepiren. Den är klassad som en allmän hamn och ägs av Köpings kommun. Det finns också två industrikajer, Nordkalks och Cementas kajer. Hamnverksamheten inom Köpings allmänna hamn hyrs i sin tur ut till Mälarhamnar. Bolaget Mälarhamnar ägs gemensamt av Köpings kommun (45 %) och Västerås stad (55 %). Det är Mälarhamnar som tar ut hamn- och stuveriavgifter, lossar och lastar gods på fartyg samt ansvarar för farleden och isbrytningen inom hamnområdet.

Här kan du se hamntrafiken i Köping i realtid.

Hamn för fritidsbåtar

För privatpersoner och fritidsbåtsägare finns småbåthamnen och gästhamnen i den innersta delen av Köpingsviken. Längre ut i Mälaren på Malmön finns småbåtshamnen Blästersund. Dessa förvaltas och drivs av kultur-, fritid- och folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun.
Ansökan om båtplats, priser med mera.

Mariakajen och ”södra kajen”

Mellan djuphamnen och småbåtshamnen ligger Mariakajen och den ”södra kajen”. Idag pågår ingen yrkesmässig trafik så långt in i Köpingsviken och det råder förtöjningsförbud vid dessa kajer. Hamnordningen, det vill säga de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna börjar gälla där fritidsbåtarnas kaj tar slut och fortsätter ut till Runnskär där den allmänna farleden börjar.

Köpings hamnordning - lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige i december 1995.PDF

Hamnförvaltningen

Köpings kommun har en hamnförvaltare som är en länk mellan det kommunala myndighetsutövandet och Mälarhamnars verksamhet.

Hamnförvaltaren sköter hamnens grundläggande infrastruktur, magasin och byggnader så att värdet vårdas och investeringar planeras rätt. Förvaltaren ser också till att hyresavtal följs och att underhållsåtgärder genomförs som planerat.

Då kan Mälarhamnar koncentrera sig på kunderna och utveckla godshanteringen, krankörning och ansvara för handelsfartygens fartygsanlöp.

Flygbild över Köpingsån och söderut över Galten. Foto: Hartmans kortföretag/STARK cirka 1938.

Hamnens historia

Köpings djuphamn ligger idag mitt i Köpingsviken längst inne i Mälaren, där den öppnades 1932 efter ett för den tiden massivt muddringsarbete. Medelvattendjupet var då 6,2 meter och kostnaden för anläggningen uppgick till
1 081 990 kronor.

Hamnen har gradvis flyttats utåt i ån från inre hamnen som har anor från medeltiden och från Mariakajen, till dagens djuphamn med oljehamnen på norra sidan av viken. Detta på grund av landhöjningen och behovet av större fartygstyper. Djuphamnen har byggts ut i etapper från anläggandet 1932, med utbyggnad 1960, vidare till dagens moderna hamnanläggning.

Köpings framtida moderna hamn

I dagsläget pågår det stora Mälarprojektet med utbyggnad av Södertälje sluss och muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås. Mälarprojektet leds av Sjöfartsverket.

Köpings hamn står inför stora investeringsbehov för att klara av dagens och framtida transporter där industrins förväntningar på en modern, fungerande hamn ska uppfyllas.

Det här gör vi

  • Köpings kommun investerar i den grundläggande infrastrukturen, i kajer där avvattningen från regn och nederbörd renas.
  • Kajer och hamnplan förstärks för att klara tyngre laster
  • Hamnen miljö och klimat anpassas
  • Köping muddrar hamnbassängen och farleden inom hamnområdet till 8 meter för att säkerställa att fartyg med djupgående på 7,5 meter navigerar säkert in i hamnen.

Kommande utvecklingsplaner

  • Investeringar i magasin och byggnader för att modernisera anläggningen.
  • Nya infarter för vägtransporter.
  • Fler järnvägsspår.

Köpings kommun står redo att förvalta hamnen vidare mot en vinstgivande och klimatsmart hamnanläggning som ska lyfta näringslivet i Köping samt kringliggande regional handel och industri.

Mer information om utvecklingen av hamnen

Hamntrafik i realtid

På kartan nedan kan du se fartyg som befinner sig i hamnen i realtid.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se