Bygglov

När behövs bygglov eller anmälan?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till- och ombyggnader, ändrad användning samt skyltar. Innebär projektet
enbart invändiga förändringar som till exempel ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, ventilation, vatten och avlopp krävs istället en anmälan.

Att ansöka

Till samhällsbyggnadsförvaltningen gör du din anmälan, ansöker om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att din ansökan är komplett. Följande handlingar ska skickas in:

För information om vad som är bygglovspliktigt, vad detaljplanen tillåter eller om du har övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på 0221-253 47 eller samhallsbyggnad@koping.se.

Handläggningstid

För att vi ska handlägga ditt ärende behöver du lämna in en komplett ansökan. Handläggningstiden från att ärendet är komplett är 10 veckor. Om vi behöver begära in fler handlingar blir handläggningstiden längre. Läs mer nedan om vilka handlingar som krävs och hur ritningarna ska se ut.

Hur ska ritningarna se ut?

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och i skala. Det betyder att du bör ta hjälp av en konsult/arkitekt om du inte själv har tillräckliga kunskaper. Ritningarna ska vara tydliga och ritas på vitt papper utan linjer eller rutor i bakgrunden. Exempel på hur ritningarna kan se ut finns i broschyren Bygga i Köping - om anmälan och bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsbroschyr

Klicka på bilden för att läsa broschyren online

Vad gäller på min tomt?
Bygga nytt på landet
Installera eldstad
Attefallshus och friggebodar
Att riva
Vad kostar det?

Processen

Här beskrivs processen för ett bygglov från idé till färdigställande. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Process

Processen för ett bygglov

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av byggnadsinspektör. I större ärenden är det samhällsbyggnadsnämnden som tar besluten. De sammanträder 8-10
gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som redan lämnats in till bygglovet. Dessa framgår av bygglovsbeslutet. När du fått startbesked måste du vänta tills 4 veckor efter bygglovet kungjorts i Post- och inrikestidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (POIT). Sedan får du börja bygga!

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar enligt kontrollplanen skickats in till samhällsbyggnadsnämnden utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se