Tomträtter

Den 1 april 2016 trädde en ny modell i kraft för beräkning av friköpspris och avgäld på tomträtter. Modellen grundar sig på marktaxeringsvärdet och är en modell som används av de flesta kommuner i Sverige.

Friköp

Från den 1 januari 2017 är priset 80 procent av föregående års marktaxeringsvärde.

Vid friköp av tomträtt tillkommer utöver köpeskillingen även andra kostnader:

  • Stämpelskatt för lagfart ska betalas till staten. Skattesatsen är 1,5 procent och beräknas på det marktaxeringsvärde som gäller året innan lagfart beviljades. Om marktaxeringsvärdet är lägre än köpeskillingen så beräknas skattesatsen på köpeskillingen istället.
  • Lantmäteriets expeditionsavgift, 825 kr
  • Eventuell nyteckning av pantbrev, 375 kr/brev + 2% av pantbrevsbeloppet

Så här går det till om du vill friköpa din tomträtt

  • Kontakta stadsarkitektkontoret, Annika Winther telefon 0221-25356, e-post: stadsarkitektkontoret@koping.se, för att anmäla intresse för friköp och för att få reda på köpeskillingen på din fastighet.
  • Köpehandlingar skickas ut. Underteckna och skicka tillbaka båda exemplaren. Om ni är flera ägare av tomträtten ska alla skriva under köpekontraktet.
  • Sätt in köpeskillingen på bankgiro 991-1215, senast på tillträdesdagen. Märk betalningen med fastighetsbeteckningen, till exempel ”Betslet 1”. Ta kvitto på er betalning.
  • När stadsarkitektkontoret fått köpeskillingen sänder vi tillbaka ert exemplar av köpekontraktet.
  • Vi kan enbart sälja till de som är registrerade tomträttshavare.

Tomträttsavgäld

Tomträttsavgälden ligger vanligtvis fast i perioder om tio år i taget. När det är dags för reglering av avgälden räknas den ut genom att 80 procent av föregående års marktaxeringsvärde multipliceras med avgäldsräntan 3,25 procent.

Modell för uträkning: 0,8 x marktaxeringsvärdet x 0,0325

Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntekostnader. Markavdelningen lämnar kontrolluppgift till skatteverket på betald avgäld under året. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se