Kvalitet och skolplan

Utbildningsförvaltningen i Köpings kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten.

Huvudmannen, rektorer och förskolechefer ansvarar för att planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer samt till de kommungemensamma målen. Underlagen visar vilka insatser verksamheterna behöver göra för att utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Det är ett krav i skollagen att kommunen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete.

I Kolsva är förskolan och skolan kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Skolplan anger målen för våra verksamheter i Köpings kommun

Bild på Skolplanens framsida

Skolplanen innehåller mål som gäller för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Målen visar vad politikerna vill satsa på under de kommande åren. Den är antagen av utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden.

Visionen i skolplanen är att Köpings kommun blir en av Sveriges bästa skolkommuner. De tre målområden som finns i skolplanen är:

  • Våra gemensamma värderingar
  • Kunskap och lärande
  • Utveckla ansvar och inflytande

Skolplanens mål följs upp varje år

Skolplanens mål ska följas upp varje år för att ge möjlighet till ständiga förbättringar. Verksamheterna följer upp skolplanen genom sin kvalitetsuppföljning. Kvalitetsuppföljningen visar hur verksamheterna har arbetat med varje målområde. Den ska även visa vilka brister det finns och hur de ska åtgärdas för att uppfylla målen.

Länklista för dig som vill veta mer

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se