Elever har rätt till stöd

Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och skapa de förutsättningar som behövs för att varje elev ska nå kunskapskraven.

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven snabbt få stöd. Först görs extra anpassningar för eleven, det betyder att läraren ser över pedagogiska metoder, hur elevgruppen fungerar och hur de befintliga resurserna är fördelade. Om det inte räcker är det rektorns ansvar att skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd innebär att skolan tar fram ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras för att underlätta elevens skolsituation. Åtgärdsprogrammet tas fram i samråd med elev och föräldrar. Eftersom åtgärdsprogrammet normalt ligger utanför den vanliga undervisningen behöver rektorn godkänna och fatta beslut kring det.

Programmet ska senare utvärderas av elevens ansvarige lärare, tillsammans med elev och föräldrar.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se