Elevhälsa

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara sina studier och erbjuda en skolmiljö som är bra för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Elevhälsan är till för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Köpings kommun. Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande men hjälper också de barn som är i behov av stöd.

Elevhälsan består av:

  • skolsköterska
  • skolläkare
  • psykolog
  • kurator
  • personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska underlätta studierna

Elevhälsan arbetar förebyggande och för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det finns ett särskilt ansvar för att hjälpa elever som behöver extra stöd i sitt lärande eller utveckling.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

Som elev kan du även få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser på skolornas skolsköterskemottagning. Där erbjuds även hälsobesök med allmänna hälsokontroller och vaccinationer.

Sekretess inom elevhälsan

För skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och personal med specialpedagogisk kompetens gäller sekretess.

Elevhälsa finns på varje skola

Varje skola har elevhälsa. Skolans rektor är ansvarig för elevhälsan. Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan ska du vända dig till din skola.

Krisgrupp på skolan

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska krisgruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. Ansvarig för skolans krisgrupp är rektor på aktuell skola. Du hittar mer information om krisgruppen på respektive skola.

Länkar till skolornas elevhälsa

Målet - en likvärdig elevhälsa

I Köpings kommun verkar vi för en likvärdig elevhälsa därför har central elevhälsoplan tagits fram som skolorna arbetar med jämte sin egen elevhälsoplan. Den innehåller hur elevhälsoarbetet ska organiseras och struktureras, hur arbete med stödinsatser ska gå till samt beskriver vilket ansvar som varje personalgrupp har gällande elevhälsoarbetet.

Läs den centrala elevhälsoplanen för Köpings kommunPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se