Grundsärskola och träningsskola

Verksamheten Grundsärskolan omfattar både grundsärskola och träningsskola. Läroplanen är densamma som för grundskolan (Lgr 11) men grundsärskolan har egna kursplaner.

Grundsärskola och träningsskola finns på följande grundskolor i Köpings kommun:

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Grundsärskolans kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Betyg ges från och med årskurs 6. Alla elever ska få ett intyg om att de genomfört sin utbildning. Vårdnadshavare kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Grundsärskola, inriktning träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen (grundsärskolan). Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplanens innehåll

Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning i träningsskolan ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Betyg sätts inte i träningsskolan. Avstämning och utvärdering sker dock kontinuerligt utifrån uppställda mål.

Mer information

Läs mer om grundsärskola och träningskola på skolverket.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR GRUNDSÄRSKOLORNA SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT GYMNASIESÄRSKOLAN NYGÅRDSSKOLAN

Robert Örling

REKTOR GRUNDSÄRSKOLAN SCHEELESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping